Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2642(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000024/2017

Teksty złożone :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Debaty :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

18. Handel ludźmi (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000024/2017), które skierowali Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber i Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano i Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, do Komisji: Handel ludźmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh i Anna Maria Corazza Bildt rozwinęły pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Alessandra Mussolini w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, i Liliana Rodrigues.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou i Silvia Costa.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności