Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2017

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 19
CRE 03/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

19. Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών [2016/2222(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Η Kateřina Konečná παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiziana Beghin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Alberto Cirio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Brannen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elisabeth Köstinger, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho και Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García και José Inácio Faria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Kateřina Konečná.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου