Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0376/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0376/2016

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0096

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

22. Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Ο Werner Kuhn παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos και Czesław Hoc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Werner Kuhn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου