Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συζήτηση)
 17.Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συζήτηση)
 18.Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 19.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (συζήτηση)
 22.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (συζήτηση)
 23.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (σύντομη παρουσίαση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (30 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (326 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου