Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 286kWORD 92k
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συζήτηση)
 17.Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συζήτηση)
 18.Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 19.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (συζήτηση)
 22.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (συζήτηση)
 23.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (σύντομη παρουσίαση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2017 - 2018

Συνεδριάσεις από 3 έως 6 Απριλίου 2017

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στον λαό της Κολομβίας και στις οικογένειες των θυμάτων των κατολισθήσεων που έπληξαν την πόλη Mocoa στις 2 Απριλίου 2017.

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στον ρωσικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη σήμερα, 3 Απριλίου 2017.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του προέδρου της Ευρωομάδας Jeroen Dijsselbloem να μην συμμετάσχει στην αυριανή συζήτηση σχετικά με την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (σημείο 88 του PDOJ).


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού και αφού κάλεσε τον ενδιαφερόμενο βουλευτή σε προφορική ακρόαση, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Piernicola Pedicini διότι χρησιμοποίησε προσβλητική γλώσσα προς άλλους βουλευτές κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2017. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης για χρονικό διάστημα δύο ημερών. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο βουλευτή.


5. Σύνθεση του Σώματος

Η Vicky Maeijer κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Jacek Saryusz-Wolski δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και προσχωρεί στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές με ισχύ από τις 23 Μαρτίου 2017.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Arndt Kohn με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2017.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή LIBE, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Εισηγητής: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- επιτροπή REGI, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές κασταστροφές (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- επιτροπή IMCO, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- επιτροπή JURI, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Εισηγητής: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- επιτροπή JURI, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Εισηγητής: Max Andersson (A8-0102/2017)

- επιτροπή ITRE, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα ( A8-0112/2017)

- επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- επιτροπή BUDG, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- επιτροπή BUDG, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Εισηγήτρια: Gardiazabal Rubial Eider (A8-0135/2017).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από αύριο, Τρίτη 4 Απριλίου 2017, τα μεσάνυχτα, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σχετικά με:

- τη σύσταση της επιτροπής ECON να μην διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων(ΕΕ)

Εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών δεν διατυπωθεί αντίρρηση στη σύσταση αυτή από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, η σύσταση αυτή θα θεωρηθεί εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στο Europarl.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000003/2017) που κατέθεσαν οι Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Κώστας Χρυσόγονος, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Δημήτριος Παπαδημούλης, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Σοφία Σακοράφα, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo και Milan Zver, προς την Επιτροπή: Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)·

- (O-000016/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)·

- (O-000017/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)·

- (O-000020/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)·

- (O-000022/2017) που κατέθεσε ο Thomas Händel, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)·

- (O-000024/2017) που κατέθεσαν οι Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εμπορία ανθρώπων (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)·

- (O-000025/2017) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)·

- (O-000027/2017) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000011/2017) που κατέθεσαν οι Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea et Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Η τραγική κατάσταση της περιοχής "Τerra dei fuochi" και των κατοίκων της (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Σεπτεμβρίου 2016, του Νοεμβρίου I 2016, του Νοεμβρίου II 2016 και του Ιανουαρίου 2017 διατίθεται στο Eurοparl.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση πράξεων (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

REGI

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπόλ (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2215(INI)) - Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία - Εισηγήτριες: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - επιτροπές ECON και LIBE - Εισηγητές: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές (2016/2204(INI)) - επιτροπές AGRI και FEMM - Εισηγήτριες: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Έκθεση σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών (2016/2222(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία και την αντικατάσταση της απόφασης 2014/911/ΕΕ (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία, και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2014/731/EΕ, 2014/743/EΕ και 2014/744/EΕ (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/689/ΕΕ, 2011/472/ΕΕ, 2011/715/ΕΕ, 2011/887/ΕΕ, 2012/58/ΕΕ, 2012/299/ΕΕ, 2012/445/ΕΕ, 2012/673/ΕΕ, 2013/3/ΕΕ, 2013/148/ΕΕ, 2013/152/ΕΕ και 2014/410/ΕΕ (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/682/ΕΕ, 2010/758/ΕΕ, 2011/355/ΕΕ, 2011/434/ΕΕ, 2011/888/ΕΕ, 2012/46/ΕΕ, 2012/446/ΕΕ, 2012/672/ΕΕ, 2012/710/ΕΕ, 2013/153/ΕΕ, 2013/229/ΕΕ και 2013/792/ΕΕ (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/559/EΕ, 2011/387/EΕ, 2011/547/EΕ, 2012/236/EΕ, 2012/664/EΕ, 2012/713/EΕ, 2013/230/EΕ, 2013/692/EΕ και 2014/264/EΕ (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- ·Εκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (2017/2051(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Απριλίου I 2017 (PE 602.068/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149a του Κανονισμού):

°
° ° °

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες και μετά την άρνηση του Jeroen Dijsselbloem, προέδρου της Ευρωομάδας, να συμμετάσχει στην συνεδρίαση που θα διεξαχθεί αύριο, ημέρα Τρίτη, σχετικά με την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (σημείο 88 του PDOJ), ο Πρέδρος ανακοινώνει ότι η δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας θα αντικατασταθεί από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Νικόλαος Χουντής, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer και Pervenche Berès.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη ομοφωνίας επί του θέματος και ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει στον πρόεδρο της Ευρωομάδας ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί τη στάση του απαράδεκτη.

°
° ° °

Δευτέρα

Αίτημα του Daniel Caspary και βουλευτών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να εγγραφεί, ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά τη συζήτηση σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (σημείο 77 του PDOJ), μια συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφεί, ως πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά την κοινή συζήτηση σχετικά με την «αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου» (σημεία 65, 89 και 64 του PDOJ), μια συζήτηση σχετικά με την έκθεση Richard Ashworth που αφορά «την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η οποία προβλέπεται να εγκριθεί σήμερα στην επιτροπή BUDG και έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης (σημείο 69 του PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ψηφοφορία με ΟΚ (149 υπέρ, 160 κατά, 13 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Κοινό αίτημα των Ομάδων ALDE, S&D και PPE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Παρεμβαίνει ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, κατά του αιτήματος.

Παρεμβαίνουν για να αιτιολογήσουν το αίτημα:

- η Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία ζητεί να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως έκτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης,

- ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος ζητεί, πρώτον, να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως τέταρτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης και, δεύτερον, να περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου II, και

- η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία ζητεί να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως πέμπτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης χωρίς την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό αίτημα και, ως εκ τούτου, το σημείο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

Το Σώμα διεξάγει εν συνεχεία ψηφοφορία σχετικά με το χρονικό σημείο διεξαγωγής της συζήτησης.

- Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα της Ομάδας ALDE.

- Με ΗΨ (104 υπέρ, 147 κατά, 51 αποχές) το Κοινοβούλιο απορρίπτει το αίτημα της Ομάδας S&D.

- Το Σώμα εγκρίνει το πρώτο αίτημα της Ομάδας PPE και, ως εκ τούτου, η συζήτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη ως τέταρτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Με ΗΨ (187 υπέρ, 105 κατά, 25 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το δεύτερο αίτημα της Ομάδας PPE. Η συζήτηση θα περατωθεί επομένως με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου II.

Παρεμβαίνει ο Edouard Ferrand.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000020/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2017) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Οι Petra Kammerevert και Marita Ulvskog αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Γεώργιος Επιτήδειος, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Victor Negrescu και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


17. Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000003/2017) που κατέθεσαν οι Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Κώστας Χρυσόγονος, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Δημήτριος Παπαδημούλης, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Σοφία Σακοράφα, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo και Milan Zver, προς την Επιτροπή: Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Ο Daniel Caspary αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden και Jonathan Arnott

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000024/2017) που κατέθεσαν οι Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Josu Juaristi Abaunz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εμπορία ανθρώπων (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Οι Barbara Lochbihler, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Catherine Bearder, Anna Hedh και Anna Maria Corazza Bildt αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alessandra Mussolini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Liliana Rodrigues.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Τάκης Χατζηγεωργίου και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών [2016/2222(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Η Kateřina Konečná παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiziana Beghin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Alberto Cirio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Brannen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elisabeth Köstinger, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho και Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García και José Inácio Faria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Kateřina Konečná.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.


20. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

- Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Nikolay Barekov αντί Daniel Dalton

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία: Tomasz Piotr Poręba

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: ο Nikolay Barekov αποχωρεί

- Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Nikolay Barekov αντί Tomasz Piotr Poręba

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Tomasz Piotr Poręba

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


21. Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000025/2017) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jean-Paul Denanot, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir και Paolo De Castro.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Ο Werner Kuhn παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos και Czesław Hoc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Werner Kuhn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.


23. Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (σύντομη παρουσίαση)

Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές [2016/2204(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Marijana Petir και Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Οι Maria Lidia Senra Rodríguez και Marijana Petir προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.


24. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel και Victor Negrescu.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 602.068/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

O Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου