Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 261kWORD 83k
Esmaspäev, 3. aprill 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Euroopa solidaarsuskorpus (arutelu)
 17.Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (arutelu)
 18.Inimkaubandus (arutelu)
 19.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (arutelu)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 21.Pettused Brasiilia lihasektoris (arutelu)
 22.Kalalaevade omadused ***I (arutelu)
 23.Naiste roll maapiirkondades (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

President edastas Euroopa Parlamendi kaastundeavalduse Colombia rahvale ja Mocoa linna 2. aprillil 2017 tabanud mudalihkes hukkunute perekondadele.

President edastas Euroopa Parlamendi kaastundeavalduse Venemaa elanikele ja Peterburis 3. aprillil 2017 toimunud atentaadis hukkunute perekondadele.

°
° ° °

President pidas kahetsusväärseks eurorühma esimehe Jeroen Dijsselbloemi otsust mitte osaleda homme Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seisu arutelul (päevakorra lõpliku projekti punkt 88).


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Presidentuuri teadaanne

President otsustas kooskõlas kodukorra artikliga 166 pärast asjaomase parlamendiliikme ärakuulamist kohaldada Piernicola Pedicini suhtes karistust teiste parlamendiliikmete suhtes solvavate väljendite kasutamise eest oma sõnavõtus 14. märtsi 2017. aasta täiskogu istungi ajal. Karistus seisneb kahe päeva päevarahadest ilmajätmises. Asjaomast parlamendiliiget on otsusest teavitatud.


5. Parlamendi koosseis

Vicky Maeijer on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 16. märtsist 2017.

Parlament luges kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 1 tema ametikoha vabaks alates eelnimetatud kuupäevast ja teavitab sellest liikmesriigi pädevaid asutusi.


6. Fraktsioonide koosseis

Jacek Saryusz-Wolski ei ole enam fraktsiooni PPE liige ja on alates 23. märtsist 2017 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


7. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Arndt Kohni mandaadi alates 24. veebruarist 2017.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- LIBE-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Raportöör: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- IMCO-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Raportöör: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- JURI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Raportöör: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- ECON-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 4. aprilli 2017 kl 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 5. aprillil 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid leppeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees andis kooskõlas kodukorra artikli 105 lõikega 6 parlamendi presidendile teada, et järgmise soovituse kohta ei ole esitatud vastuväiteid:

- ECON-komisjoni ettepanek mitte esitada vastuväidet komisjoni delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega.

Kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon ega miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovitusele vastuväiteid, loetakse see vastuvõetuks. Vastupidisel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000003/2017), mille esitas(id) Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo ja Milan Zver komisjonile: Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), mille esitas(id) Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Rahvusvaheline romade päev (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), mille esitas(id) Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Rahvusvaheline romade päev (2017/26214(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017), mille esitas(id) Petra Kammerevert CULT komisjoni nimel komisjonile: Euroopa solidaarsuskorpus (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), mille esitas(id) Thomas Händel, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, komisjonile: Euroopa solidaarsuskorpus (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), mille esitas(id) Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel ja Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Inimkaubandus (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski, AGRI komisjoni nimel komisjonile: Pettused Brasiilia lihasektoris (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė FEMM komisjoni nimel nõukogule: Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

- (O-000011/2017), mille esitas(id) Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: nn Põleva Maa ja sealsete elanike traagiline olukord (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta septembri, 2016. aasta novembri I ja II ning 2017. aasta jaanuari osaistungjärkudel vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega. President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, REGI

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Raport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta (2016/2215(INI)) - EMIS komisjon - Raportöörid: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš - Raportöör: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Raport naiste ja nende rolli kohta maapiirkondades (2016/2204(INI)) - AGRI komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Maria Lidia Senra Rodríguez - Raportöör: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Raport palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta (2016/2222(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Lätis ning millega asendatakse otsus 2014/911/EL (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/559/EL, 2011/387/EL, 2011/547/EL, 2012/236/EL, 2012/664/EL, 2012/713/EL, 2013/230/EL, 2013/692/EL ja 2014/264/EL (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (2017/2051(INI)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta aprilli I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 602.068/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

°
° ° °

Kokkuleppel fraktsioonidega ja pärast eurorühma esimehe Jeroen Dijsselbloemi keeldumist osaleda teisipäeval toimuval arutelul Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise teemal (päevakorra lõpliku projekti punkt 88) andis president teada, et eurorühma esimehe avaldus asendatakse nõukogu ja komisjoni avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer ja Pervenche Berès.

President märkis, et arvestades valitsevat üksmeelt selles küsimuses, teavitab ta eurorühma esimeest asjaolust, et Euroopa Parlament peab tema hoiakut lubamatuks.

°
° ° °

Esmaspäev

Daniel Caspary ja miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete taotlus lisada teise päevakorrapunkti „Euroopa solidaarsuskorpus“ (päevakorra lõpliku projekti punkt 77) järele arutelu komisjoni vastuste teemal kirjalikult vastatavatele küsimustele.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Teisipäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada viienda päevakorrapunktina mitmeaastase finantsraamistiku ühise arutelu (päevakorra lõpliku projekti punktid 65, 89 ja 64) järele arutelu Richard Ashworthi raporti „2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament, mille vastuvõtmine BUDG-komisjonis on kavas täna ja mille hääletus on ette nähtud kolmapäeval (päevakorra lõpliku projekti punkt 69).

Sõna võttis Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (149 poolt, 160 vastu, erapooletuid 13) taotluse tagasi.

Kolmapäev

Fraktsioonide ALDE, S&D ja PPE ühine taotlus lisada päevakorda arutelu olukorra teemal Venezuelas.

Sõna võttis João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes oli taotluse vastu.

Sõna võtsid taotluse toetuseks:

- Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, kes taotles õhtuse arutelu paigutamist pärastlõunase istungi kuuenda päevakorrapunktina,

- Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes taotles esiteks arutelu paigutamist pärastlõunase istungi päevakorda neljanda punktina ja teiseks arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekute esitamist ning nende hääletuselepanekut aprilli II osaistungjärgul, ning

- Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes taotles arutelu paigutamist pärastlõunase istungi päevakorda viienda punktina ilma resolutsiooni ettepanekuid esitamata.

Parlament kiitis ühise taotluse heaks. Seega lisati punkt päevakorda.

Seejärel pani parlament hääletusele arutelu toimumise aja.

- Parlament lükkas tagasi fraktsiooni ALDE taotluse.

- Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel (104 poolt, 147 vastu, erapooletuid 51) fraktsiooni S&D taotluse tagasi.

- Parlament kiitis heaks fraktsiooni PPE esimese taotluse. Seega kanti arutelu pärastlõunase istungi päevakorda neljanda punktina.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (187 poolt, 105 vastu, erapooletuid 25) heaks fraktsiooni PPE teise taotluse. Seega esitatakse arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele aprilli II osaistungjärgul.

Sõna võttis Edouard Ferrand.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. Euroopa solidaarsuskorpus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000020/2017), mille esitas(id) Petra Kammerevert CULT komisjoni nimel komisjonile: Euroopa solidaarsuskorpus (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000022/2017), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Euroopa solidaarsuskorpus (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Petra Kammerevert ja Marita Ulvskog esitasid küsimused.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Petra Kammerevert CULT komisjoni nimel Euroopa solidaarsuskorpuse kohta (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.6.


17. Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000003/2017), mille esitas(id) Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo ja Milan Zver komisjonile: Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary esitas küsimuse.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

Arutelu lõpetati.


18. Inimkaubandus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000024/2017), mille esitas(id) Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel ja Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Inimkaubandus (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh ja Anna Maria Corazza Bildt esitasid küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Liliana Rodrigues.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou ja Silvia Costa.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


19. Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (arutelu)

Raport palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta [2016/2222(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tiziana Beghin (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Florent Marcellesi (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Elisabeth Köstinger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho ja Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García ja José Inácio Faria.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Kateřina Konečná.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2017 protokollipunkt 7.3.


20. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Nikolay Barekov asemel Daniel Dalton

- Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: Tomasz Piotr Poręba

- Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Nikolay Barekov lahkus ametikohalt

- Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Tomasz Piotr Poręba asemel Nikolay Barekov

- Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Tomasz Piotr Poręba

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


21. Pettused Brasiilia lihasektoris (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000025/2017), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Pettused Brasiilia lihasektoris (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Jean-Paul Denanot fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly ja Tom Vandenkendelaere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Paolo De Castro.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


22. Kalalaevade omadused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ricardo Serrão Santos ja Czesław Hoc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Werner Kuhn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2017 protokollipunkt 7.1.


23. Naiste roll maapiirkondades (lühiettekanne)

Raport naiste rolli kohta maapiirkondades [2016/2204(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Marijana Petir ja Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez ja Marijana Petir tutvustasid raportit.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2017 protokollipunkt 7.4.


24. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel ja Victor Negrescu.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 602.068/OJMA).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika