Indeks 
Zapisnik
PDF 267kWORD 83k
Ponedjeljak, 3. travnja 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Priopćenje predsjedništva
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav klubova zastupnika
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b) (podnošenje)
 13.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Plan rada
 16.Europske snage solidarnosti (rasprava)
 17.Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor (rasprava)
 18.Trgovina ljudima (rasprava)
 19.Palmino ulje i krčenje prašuma (rasprava)
 20.Sastav odbora i izaslanstava
 21.Prijevarne prakse u brazilskom sektoru mesa (rasprava)
 22.Karakteristike ribarskih plovila ***I (rasprava)
 23.Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (kratko predstavljanje)
 24.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je izrazio sućut Parlamenta kolumbijskom narodu i obiteljima žrtava odrona zemlje koji je 2. travnja 2017. pogodio grad Mocou.

Predsjednik je izrazio sućut parlamenta ruskom narodu i obiteljima žrtava atentata koji se 3. travnja 2017. dogodio u St. Peterburgu.

°
° ° °

Predsjednik žali zbog odluke predsjednika Euroskupine Jeroena Dijsselbloema da ne sudjeluje na raspravi koja će se održati u utorak o trenutačnom stanju u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (točka 88. konačnog prijedloga dnevnog reda).


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Priopćenje predsjedništva

U skladu s člankom 166. Poslovnika i nakon saslušanja dotičnog zastupnika, predsjednik je odlučio sankcionirati Piernicolu Pedicinija jer se tijekom svojeg govora na plenarnoj sjednici 14. ožujka 2017. koristio uvredljivim jezikom. Sankcija se sastoji od gubitka prava na dnevnicu za razdoblje od dva dana. Odluka je priopćena dotičnom zastupniku.


5. Sastav Parlamenta

Vicky Maeijer pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 16. ožujka 2017.

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, Parlament je primio na znanje da je od tog datuma slobodno zastupničko mjesto i o tome obavijestio nadležna nacionalna tijela.


6. Sastav klubova zastupnika

Jacek Saryusz-Wolski više nije član Kluba zastupnika PPE-a te je s učinkom od 23. ožujka 2017. među nezavisnim zastupnicima.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Arndta Kohna s učinkom od 24. veljače 2017.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio odluke nekoliko odbora da pokrenu međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Izvjestitelj: Halla-aho Jussi (A8-0065/2017)

- Odbor REGI, na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenim prirodnim katastrofama (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Izvjestiteljica: Mihaylova Iskra ( A8-0070/2017)

- Odbor IMCO na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Izvjestiteljica: Sehnalová Olga (A8-0077/2017)

- Odbor JURI na osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Izvjestitelj: Andersson Max ( A8-0097/2017)

-Odbor JURI na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Izvjestitelj: Andersson Max (A8-0102/2017)

- Odbor ITRE na osnovi Izvješća o prijedlogu odluke o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Izvjestiteljica: Sakorafa Sofia ( A8-0112/2017)

- Odbor ECON na osnovi Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Izvjestiteljica: Pietikäinen Sirpa (A8-0120/2017)

- Odbor BUDG na osnovi Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Izvjestiteljica: Gardiazabal Rubial Eider (A8-0132/2017)

- Odbor BUDG na osnovi Prijedloga odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Izvjestiteljica: Gardiazabal Rubial Eider (A8-0135/2017).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti da se do sutradan, utorak 4. travnja 2017. u ponoć, glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka toga roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 5. travnja 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja mehanizam razmjene informacija u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavlja izvan snage Odluka br. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika presdjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika da nema prigovora u pogledu:

- preporuke odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata

Ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na preporuku, ona se smatra usvojenom. U protivnom se stavlja na glasovanje.

Preporuka će biti dostupna na internetskoj stranici Europarl.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000003/2017) koje su postavili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo i Milan Zver Komisiji: Odgovori Komisije na pisana pitanja (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017) koje su postavili Roberta Metsola iPál Csáky u ime kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a Vijeću: Međunarodni dan Roma (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017) koje su postavili Roberta Metsola Pál Csáky, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a Komisiji: Međunarodni dan Roma (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017) koje je postavila Petra Kammerevert u ime odbora CULT Komisiji: Europske snage solidarnosti (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017) koje je postavio Thomas Händel, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, Komisiji: Europske snage solidarnosti (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017) koje su postavili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel i Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a Komisiji: Trgovina ljudima (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017) koje je postavio Czesław Adam Siekierski u ime Odbora AGRI Komisiji: Prijevarne prakse u brazilskom sektoru mesa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017) koje je postavila Vilija Blinkevičiūtė u ime Odbora FEMM Vijeću: Preporuka Vijeću o Komisiji za položaj žena (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000011/2017) koje su postavili Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea i Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Tragična situacija "zemlje vatre" i njezinih stanovnika (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od rujna 2016., prve sjednice u studenom 2016., druge sjednice u studenom 2016. i siječnja 2017. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.45/2001 i Odluke br.1247/2002/EZ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br.560/2014 od 6.svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

REGI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. Predsjednik će se, u skladu s člankom 307. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, ENVI, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2017. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Izvješće o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru (2016/2215(INI)) – Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru - Izvjestitelji: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON i LIBE - Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Izvješće o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima (2016/2204(INI)) - AGRI i FEMM - Izvjestiteljice: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Izvješće o palminu ulju i krčenju prašuma (2016/2222(INI)) - ENVI - Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji i o zamjeni Odluke 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u pogledu Slovačke, Portugala, Latvije, Litve, Češke, Estonije, Mađarske, Cipra, Poljske, Švedske, Malte i Belgije i o zamjeni odluka 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU i 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj i o zamjeni odluka 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU i 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj i o zamjeni odluka 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU i 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (2017/2051(INI)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Izvjestitelj: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od travnja I 2017 (PE 602.068/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

°
° ° °

U dogovoru s klubovima zastupnike te nakon odbijanja predsjednika Euroskupine Jeroena Dijsselbloema da sudjeluje na raspravi koja će se u utorak održati o trenutačnom stanju u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (točka 88. konačnog prijedloga dnevnog reda), predsjednik je priopćio da će izjavu predsjednika Euroskupine zamijeniti izjave Vijeća i Komisije.

Govorili su Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marcel de Graaff u ime Kluba zastupnika ENF-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer i Pervenche Berès.

Predsjednik je primio znanje da postoji suglasnost o tom pitanju i priopćio da će obavijestiti predsjednika Euroskupine da Parlament njegovo ponašanje smatra neprihvatljivim.

°
° ° °

Ponedjeljak

Zahtjev Danijela Casparyja i zastupnika koji dosežu niski prag da se kao druga točka dnevnog reda, nakon rasprave o "Europskim snagama solidarnosti" (točka 77. konačnog prijedloga dnevnog reda), uvrsti rasprava o odgovorima Komisije na pisana pitanja.

Parlament je odobrio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao peta točka dnevnog reda, nakon zajedničke rasprave o "reviziji višegodišnjeg financijskog okvira" (točke 65., 89. i 64. konačnog prijedloga dnevnog reda), uvrsti rasprava o izvješću Richarda Ashwortha o "procjeni prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. - dio I. - Europski parlament", čije je usvajanje u odboru BUDG bilo predviđeno za ponedjeljak i koje se nalazi na dnevnom redu za glasovanje u srijedu (točka 69. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorio je Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (149 za, 160 protiv, 13 suzdržanih) odbio zahtjev

Srijeda

Zajednički zahtjev klubova zastupnika ALDE-a, S&D-a i PPE-a da se na dnevni red uvrsti rasprava o stanju u Venezueli.

Govorio je João Pimenta Lopes u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a koji se protivio zahtjevu.

Kako bi obrazložili zahtjev govorili su:

- Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a koja je tražila da se rasprava uvrsti na dnevni red kao šesta točka u popodnevnom dijelu,

- Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a koji je tražio, kao prvo, da se rasprava uvrsti na dnevni red kao četvrta točka popodnevnog dijela i, kao drugo, da se završi podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati tijekom druge sjednice u travnju, i

- Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a koja je tražila da se rasprava uvrsti u dnevni red kao peta točka popodnevnog dijela bez podnošenja prijedloga rezolucija.

Parlament je odobrio zajednički zahtjev. Točka je stoga uvrštena na dnevni red.

Parlament je potom glasovao kako bi se odlučilo kada će se održati rasprava.

- Parlament je odbio zahtjev Kluba zastupnika ALDE-a.

- Parlament je elektroničkim glasovanjem (104 za, 147 protiv, 51 suzdržanih) odbio zahtjev Kluba zastupnika S&D-a.

- Parlament je odobrio prvi zahtjev Kluba zastupnika PPE-a. Rasprava je stoga uvrštena na dnevni red kao četvrta točka popodnevnog dijela.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (187 za, 105 protiv, 25 suzdržanih), odobrio drugi zahtjev PPE-a. Rasprava će se stoga zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati na drugoj sjednici u travnju.

Govorio je Edouard Ferrand.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


16. Europske snage solidarnosti (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000020/2017) koje je postavila Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, Komisiji: Europske snage solidarnosti (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000022/2017) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Europske snage solidarnosti (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Petra Kammerevert i Marita Ulvskog obrazložili su pitanja.

Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanja.

Govorili su: Sabine Verheyen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Silvia Costa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka i Bogdan Brunon Wenta.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Tibor Navracsics.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, o Europskim snagama solidarnosti (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 6.4.2017..


17. Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000003/2017) koje su postavili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo i Milan Zver, Komisiji: Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary obrazložio je pitanje.

Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden i Jonathan Arnott.

Govorio je Tibor Navracsics.

Rasprava je zaključena.


18. Trgovina ljudima (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000024/2017) koje je postavio Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber i Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano i Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel i Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Trgovina ljudima (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh i Anna Maria Corazza Bildt obrazložile su pitanje.

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Alessandra Mussolini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, i Liliana Rodrigues.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez i Elena Valenciano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou i Silvia Costa.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


19. Palmino ulje i krčenje prašuma (rasprava)

Izvješće o palminu ulju i krčenju prašuma [2016/2222(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tiziana Beghin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Alberto Cirio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paul Brannen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kojiaje, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Elisabeth Köstinger, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho i Annie Schreijer-Pierik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García i José Inácio Faria.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov i Karin Kadenbach.

Govorili su: Karmenu Vella i Kateřina Konečná.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 4.4.2017..


20. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

- Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Nikolay Barekov umjesto Daniela Daltona

- Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom: Tomasz Piotr Poręba

- Izaslanstvo za odnose s Iranom: Nikolaj Barekov se povlači.

- Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Nikolaj Barekov umjesto Tomasza Piotra Porębe

- Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Tomasz Piotr Poręba

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


21. Prijevarne prakse u brazilskom sektoru mesa (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000025/2017) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Prijevarne prakse u brazilskom sektoru mesa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Mairead McGuinness, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jean-Paul Denanot, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly i Tom Vandenkendelaere.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Paolo De Castro.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


22. Karakteristike ribarskih plovila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clara Eugenia Aguilera García, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ricardo Serrão Santos i Czesław Hoc.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Igor Šoltes.

Govorili su: Karmenu Vella i Werner Kuhn.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 4.4.2017..


23. Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (kratko predstavljanje)

Izvješće o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima [2016/2204(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Marijana Petir i Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez i Marijana Petir predstavili su izvješće.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 4.4.2017..


24. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel i Victor Negrescu.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 602.068/OJMA).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti