Indekss 
Protokols
PDF 267kWORD 83k
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Darba kārtība
 16.Eiropas Solidaritātes korpuss (debates)
 17.Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (debates)
 18.Cilvēku tirdzniecība (debates)
 19.Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (debates)
 20.Komiteju un delegāciju sastāvs
 21.Krāpnieciska prakse Brazīlijas gaļas nozarē (debates)
 22.Zvejas kuģu īpašības ***I (debates)
 23.Sievietes un viņu loma lauku apvidos (īss izklāsts)
 24.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību Kolumbijas tautai un 2017. gada 2. aprīlī Mokoas pilsētu piemeklējušās dubļu lavīnas upuru ģimenēm.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību Krievijas tautai un todien, 2017. gada 3. aprīlī, Sanktpēterburgā notikušā atentāta upuru ģimenēm.

°
° ° °

Priekšsēdētājs pauda nožēlu par Eurogrupas priekšsēdētāja Jeroen Dijsselbloem lēmumu nepiedalīties nākamās dienas debatēs par sasniegto progresu Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (PDOJ 88. punkts).


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

Saskaņā ar Reglamenta 166. punktu un pēc attiecīgā deputāta uzklausīšanas priekšsēdētājs nolēma piemērot sankciju Piernicola Pedicini par aizskarošiem izteicieniem, ko šis deputāts vērsa pret citiem deputātiem savas uzstāšanās laikā 2017. gada 14. marta plenārsēdē. Piemērotā sankcija ir tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz divām dienām. Lēmums tika darīts zināms attiecīgajam deputātam.


5. Parlamenta sastāvs

Vicky Maeijer ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot no 2017. gada 16. marta.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts iestādes.


6. Politisko grupu sastāvs

Jacek Saryusz-Wolski vairs nav PPE grupas loceklis un no 2017. gada 23. marta ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Arndt Kohn mandātu, sākot ar 2017. gada 24. februāri.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017);

- REGI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Referente: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017);

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Referente: Olga Sehnalová (A8-0077/2017);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Referents: Max Andersson ( A8-0097/2017);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu parpriekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Referents: Max Andersson (A8-0102/2017);

- ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Referente: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017);

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017);

- BUDG komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017);

- BUDG komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas līdz nākamās dienas, t. i., otrdienas, 2017. gada 4. aprīļa, pusnaktij var rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 5. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus:

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 994/2012/ES (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD)).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs informēja Parlamenta priekšsēdētāju, ka nebija izteikts neviens iebildums pret:

- ECON komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem.

Ja divdesmit četru stundā laikā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl”.


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000003/2017), kuru uzdeva Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo un Milan Zver Komisijai: Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), kuru uzdeva Roberta Metsola un Pál Csáky PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Starptautiskā Romu diena (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), kuru uzdeva Roberta Metsola un Pál Csáky PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Starptautiskā Romu diena (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Solidaritātes korpuss (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), kuru uzdeva Thomas Händel Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Solidaritātes korpuss (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), kuru uzdeva Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano un Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā Komisijai: Cilvēku tirdzniecība (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Krāpnieciska prakse gaļas nozarē Brazīlijā (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Padomei: Ieteikums Padomei par ANO Sieviešu statusa komisiju (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000011/2017), kuru iesniedza Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea un Marco Valli EFDD grupas vārdā Komisijai: "Degošās zemes" un tās iedzīvotāju traģiskais stāvoklis (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada septembra sesijā, 2016. gada novembra I sesijā, 2016. gada novembra II sesijā un 2017. gada janvāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

REGI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Saskaņā ar LESD 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI, REGI

- Projekts – 2017. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 1, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

- Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2215(INI)) - Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē - Referenti: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ECON komiteja un LIBE komiteja - Referenti: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017).

- Ziņojums par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos (2016/2204(INI)) - AGRI komiteja un FEMM komiteja - Referentes: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020.gada līdz 2033. gadam (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - CULT komiteja - Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0064/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017).

- Ziņojums par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu (2016/2222(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Kateřina Konečná (A8-0066/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Nuno Melo (A8-0073/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības vārdā ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0076/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības vārdā ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0078/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0089/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0090/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Judith Sargentini (A8-0091/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (2017/2051(INI)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).


15. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada aprīļa I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 602.068/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

°
° ° °

Tā kā Eurogrupas priekšsēdētājs Jeroen Dijsselbloem atteicās piedalīties nākamās dienas (otrdienas) debatēs par sasniegto progresu Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (GDKP 88. punkts), sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu informēja, ka Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojums tiks aizstāts ar Padomes un Komisijas paziņojumiem.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer un Pervenche Berès.

Konstatējot vienprātību minētajā jautājumā, sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš informēs Eurogrupas priekšsēdētāju, ka Parlaments viņa attieksmi uzskata par nepieņemamu.

°
° ° °

Pirmdiena

Daniel Caspary un deputātu, kuru skaits sasniedz zemo obligāto minimumu, pieprasījums darba kārtībā pēc debatēm par Eiropas Solidaritātes korpusu (GDKP 77. punkts) kā otro punktu iekļaut debates par Komisijas atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Otrdiena

ENF grupas pieprasījums darba kārtībā pēc kopīgajām debatēm par daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu (GDKP 65., 89. un 64. punkts) kā piekto punktu iekļaut debates par Richard Ashworth ziņojumu par 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments, kuru šodien ir paredzēts pieņemt BUDG komitejā un kurš ir iekļauts trešdienas balsošanas laikā (GDKP 69. punkts).

Uzstājās Marco Zanni ENF grupas vārdā, lai pamatotu šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (149 par, 160 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

ALDE, S&D un PPE grupas kopīgs pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par stāvokli Venecuēlā.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Lai pamatotu pieprasījumu, uzstājās:

- Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, pieprasot šīs debates iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā kā sesto punktu,

- Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pieprasot, pirmkārt, lai šīs debates tiktu iekļautas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturtais punkts, un, otrkārt, lai to noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem notiktu balsošana aprīļa II sesijā, un

- Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pieprasot šīs debates iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā kā piekto punktu bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas.

Parlaments apstiprināja kopīgo pieprasījumu. Līdz ar to šis punkts tika iekļauts darba kārtībā.

Pēc tam Parlaments balsoja par debašu noturēšanas laiku.

- Parlaments noraidīja ALDE grupas pieprasījumu.

- Balsojot pēc saraksta (104 par, 147 pret, 51 atturas), Parlaments noraidīja S&D grupas pieprasījumu.

- Parlaments apstiprināja PPE grupas pirmo pieprasījumu. Līdz ar to debates tika iekļautas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturtais punkts.

Balsojot pēc saraksta (187 par, 105 pret, 25 atturas), Parlaments apstiprināja PPE grupas otro pieprasījumu. Līdz ar to debašu noslēgumā tiks iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem balsošana notiks aprīļa II sesijā.

Uzstājās Edouard Ferrand.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


16. Eiropas Solidaritātes korpuss (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000020/2017) un kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Solidaritātes korpuss (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000022/2017) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Solidaritātes korpuss (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Petra Kammerevert un Marita Ulvskog izvērsa jautājumus.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Sabine Verheyen PPE grupas vārdā, Silvia Costa S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Tibor Navracsics.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā – par Eiropas Solidaritātes korpusu (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.6. punkts.


17. Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000003/2017) un kuru uzdeva Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo un Milan Zver Komisijai: Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017).

Daniel Caspary izvērsa jautājumu.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden un Jonathan Arnott.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Debates tika slēgtas.


18. Cilvēku tirdzniecība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000024/2017) un kuru uzdeva Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano un Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā Komisijai: Cilvēku tirdzniecība (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017).

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh un Anna Maria Corazza Bildt izvērsa jautājumu.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Liliana Rodrigues.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou un Silvia Costa.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


19. Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (debates)

Ziņojums par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu [2016/2222(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kateřina Konečná (A8-0066/2017).

Kateřina Konečná iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tiziana Beghin (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Florent Marcellesi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Paul Brannen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Elisabeth Köstinger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho un Annie Schreijer-Pierik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García un José Inácio Faria.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov un Karin Kadenbach.

Uzstājās Karmenu Vella un Kateřina Konečná.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2017. protokola 7.3. punkts.


20. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

- Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Nikolay Barekov – Daniel Dalton vietā;

- Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Tomasz Piotr Poręba;

- Delegācija attiecībām ar Irānu: Nikolay Barekov atkāpās no amata;

- Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Nikolay Barekov – Tomasz Piotr Poręba vietā;

- Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Tomasz Piotr Poręba.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


21. Krāpnieciska prakse Brazīlijas gaļas nozarē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000025/2017) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Krāpnieciska prakse gaļas nozarē Brazīlijā (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Jean-Paul Denanot S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir un Paolo De Castro.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


22. Zvejas kuģu īpašības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Werner Kuhn (A8-0376/2016).

Werner Kuhn iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos un Czesław Hoc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Werner Kuhn.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2017. protokola 7.1. punkts.


23. Sievietes un viņu loma lauku apvidos (īss izklāsts)

Ziņojums par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos [2016/2204(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Marijana Petir un Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017).

Maria Lidia Senra Rodríguez un Marijana Petir iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.4.2017. protokola 7.4. punkts.


24. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel un Victor Negrescu.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 602.068/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika