Index 
Proces-verbal
PDF 270kWORD 84k
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența grupurilor politice
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Interpelări majore (articolu 130b) (depunere)
 13.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Corpul european de solidaritate (dezbatere)
 17.Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris (dezbatere)
 18.Traficul de ființe umane (dezbatere)
 19.Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (dezbatere)
 20.Componența comisiilor și delegațiilor
 21.Practici frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (dezbatere)
 22.Caracteristicile vaselor de pescuit (reformare) ***I (dezbatere)
 23.Femeile și rolul lor în zonele rurale (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele transmite condoleanțe parlamentului poporului columbian și familiilor victimelor viiturii de noroi care a afectat orașul Mocoa la 2 aprilie 2017.

Președintele transmite condoleanțe parlamentului poporului rus și familiilor victimelor atentatului care a avut loc la St. Petersburg astăzi, 3 aprilie 2017.

°
° ° °

Președintele regretă decizia președintelui Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, de a nu participa la dezbaterea de mâine cu privire situația celui de-al doilea program de revizuire a programului de ajustare economică a Greciei (punctul 88 din PDOJ).


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Comunicarea Președintelui

În conformitate cu articolul 166 din Regulament și după ce l-a ascutat pe deputatul în cauză, Președintele a decis să impună o sancțiune lui Piernicola Pedicini pentru utilizarea unui limbaj insultător la adresa altor deputați în cursul intervenției sale în ședința plenară din 14 martie 2017. Sancțiunea constă în pierderea dreptului la indemnitatea de ședere pentru o perioadă de două zile. Decizia a fost notificată deputatului respectiv.


5. Componența Parlamentului

Vicky Maeijer și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 16 martie 2017.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulament, Parlamentul constată că locul său este vacant începând cu această dată și informează autoritățile naționale în cauză cu privire la aceasta.


6. Componența grupurilor politice

Jacek Saryusz-Wolski nu mai este membru al Grupului PPE și face parte din deputații neafiliați începând cu 23 martie 2017.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Arndt Kohn cu efect de la 24 februarie 2017.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din regulamentul de procedură:

- Comisia LIBE, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Comisia REGI, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Raportoare: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- Comisia IMCO, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (text care prezintă interes pentru SEE) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Comisia JURI, pe baza raportului referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Raportor: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- Comisia JURI, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Raportor: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Comisia ITRE, pe baza raportului referitor la Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Raportoare: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- Comisia ECON, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Comisia BUDG, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Comisia BUDG, pe baza raportului referitor la Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până mâine, marți, 4 aprilie 2017 la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 5 aprilie 2017 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie i-a comunicat Președintelui Parlamentului că nu a fost adusă nicio obiecție la:

- recomandarea Comisiei ECON de a nu aduce nicio obiecție la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

Dacă în termen de 24 de ore nu este exprimată nicio obiecție la această recomandare de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, se consideră aprobată. În caz contrar, recomandarea va fi supusă votului.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000003/2017) adresată de Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo și Milan Zver, Comisiei: Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017) adresată de Roberta Metsola et Pál Csáky,în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Ziua internațională a romilor (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017) adresată de Roberta Metsola și Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Ziua internațională a romilor (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017) adresată de Thomas Händel, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei: Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017) adresată de Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel și Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Comisiei: Traficul de ființe umane (20174/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Practicile frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Consiliului: Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Interpelări majore (articolu 130b) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000011/2017) adresată de Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea și Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Situația tragică din "Țara focurilor" și a locuitorilor acesteia (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune septembrie 2016, noiembrie I 2016,, noiembrie II 2016 și ianuarie 2017 este disponibilă pe site-ul Europarl.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a regulamentului (UE) nr.560/2014 al consiliului din 6mai2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

REGI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere. În conformitate cu cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Raport referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2215(INI)) - EMIS - Raportoare: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON - LIBE - Raportor: Krišjānis Kariņš - Raportoare: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanți țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Raport referitor la femei și rolul lor în zonele rurale (2016/2204(INI)) - AGRI - FEMM - Raportoare: Maria Lidia Senra Rodríguez - Raportoare: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Raport referitor la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (2016/2222(INI)) - ENVI - Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Raportor: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Raportoare: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU și 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Raportoare: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Raportoare: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Raportoare: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Raportoare: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (2017/2051(INI)) - BUDG - Raportoare: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Raportoare: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Raportor: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie I 2017 (PE 602.068/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

În acord cu grupurile politice și ca urmare a refuzului lui Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, de a participa la dezbaterea de mâine, marți, cu privire la situația celui de-al doilea program de revizuire a programului de ajustare economică a Greciei (punctul 88 din PDOJ), Președintele informează că declarația președintelui Eurogrupului va fi înlocuită cu declarațiile Consiliului și Comisiei.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer și Pervenche Berès.

Președintele a constatat că există unanimitate cu privire la acest aspect și a anunțat că va comunica președintelui Eurogrupului că Parlamentul consideră atitudinea sa inacceptabilă.

°
° ° °

Luni

Cerere din partea lui Daniel Caspary și a unui număr de deputați care ating pragul redus de a înscrie ca al doilea punct pe ordinea de zi, după dezbaterea „Corpul european de solidaritate” (punctul 77 din PDOJ), o dezbare privind răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris.

Parlamentul a aprobat cererea.

Marți

Cerere din partea Grupului ENF de a înscrie ca al cincilea punct pe ordinea de zi, după discuția comună privind „revizuirea cadrului financiar multianual” (punctele 65, 89 și 64 din PDOJ), o dezbatere privind raportul Richard Ashworth referitor la „estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I – Parlamentul European, a cărui adoptare în Comisia BUDG este prevăzută astăzi și care este înscris la votul de miercuri (punctul 69 din PDOJ).

A intervenit Marco Zanni, în numele Grupului ENF, care a justificat cererea.

Prin AN (149 pentru, 160 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cerere comună din partea grupurilor ALDE, S&D și PPE de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind situația din Venezuela.

A intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, împotriva cererii.

Au intervenit: pentru a justifica cererea :

- Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, care a cerut ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al șaselea punct din cursul după-amiezii,

- Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a cerut, mai întâi, ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al patrulea punct din cursul după-amiezii și II, et apoi ca aceasta să fie încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții supuse votului în perioada de sesiune aprilie II și

- Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a cerut ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al cincilea punct din cursul după-amiezii, fără depunerea de propuneri de rezoluții.

Parlamentul a aprobat cererea comună. Punctul a fost deci înscris pe ordinea de zi.

Apoi Parlamentul a votat cu privire la momentul în care dezbaterea va avea loc.

- Parlamentul a respins cererea Grupului ALDE.

- Prin VE (104 pentru, 147 împotrivă, 51 abțineri) Parlamentul a respins cererea Grupului S&D.

- Parlamentul a aprobat prima cerere a Grupului PPE. Dezbaterea a fost deci înscrisă pe ordinea de zi ca al patrulea punct în cursul după-amiezii.

Prin VE (187 pentru, 105 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a aprobat cea de-a doua cerere a Grupului PPE. Dezbaterea va fi deci încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții supuse votului în perioada de sesiune aprilie II.

A intervenit Edouard Ferrand.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Corpul european de solidaritate (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000020/2017) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000022/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Petra Kammerevert și Marita Ulvskog au dezvoltat întrebările.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Tibor Navracsics.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, privind Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 6.4.2017.


17. Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2017) adresată de Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo și Milan Zver, Comisiei: Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary a dezvoltat întrebarea.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden și Jonathan Arnott

A intervenit Tibor Navracsics.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Traficul de ființe umane (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000024/2017) adresată de Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel și Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Comisiei: Traficul de ființe umane (20174/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh și Anna Maria Corazza Bildt au dezvoltat întrebarea.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Alessandra Mussolini, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Liliana Rodrigues.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou și Silvia Costa.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (dezbatere)

Raport referitor la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale [2016/2222(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tiziana Beghin (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Alberto Cirio, în numele Grupului PPE, Paul Brannen, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Elisabeth Köstinger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García și José Inácio Faria.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov și Karin Kadenbach.

Au intervenit: Karmenu Vella și Kateřina Konečná.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 4.4.2017.


20. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

- Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Nikolay Barekov în locul lui Daniel Dalton

- Delegația pentru relațiile cu Belarus: Tomasz Piotr Poręba

- Delegația pentru relațiile cu Iran: Nikolay Barekov a renunțat la poziția sa

- Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Nikolay Barekov în locul lui Tomasz Piotr Poręba

- Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Tomasz Piotr Poręba

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


21. Practici frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000025/2017) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Practicile frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Jean-Paul Denanot, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir și Paolo De Castro.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Caracteristicile vaselor de pescuit (reformare) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos și Czesław Hoc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Igor Šoltes.

Au intervenit: Karmenu Vella și Werner Kuhn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 4.4.2017.


23. Femeile și rolul lor în zonele rurale (prezentare succintă)

Raport referitor la femei și rolul lor în zonele rurale [2016/2204(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Marijana Petir și Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez și Marijana Petir au făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly și Nicola Caputo.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.4 al PV din 4.4.2017.


24. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel și Victor Negrescu.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 602.068/OJMA).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate