Zoznam 
Zápisnica
PDF 272kWORD 84k
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Väčšie interpelácie (článok 130b) (predloženie)
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Európsky zbor solidarity (rozprava)
 17.Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (rozprava)
 18.Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 19.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (rozprava)
 22.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (rozprava)
 23.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda v mene Parlamentu vyjadril sústrasť kolumbijskému ľudu a rodinám obetí zosuvov pôdy, ktoré 2. apríla 2017 postihli mesto Mocoa.

Predseda v mene Parlamentu vyjadril sústrasť ruskému ľudu a rodinám obetí útoku, ku ktorému došlo dnes 3. apríla 2017 v Petrohrade.

°
° ° °

Predseda vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím predsedu Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema nezúčastniť sa na zajtrajšej rozprave o stave druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (bod 88 PDOJ).


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku a po vypočutí dotknutého poslanca rozhodol o uložení sankcie Piernicolovi Pedicinimu za to, že počas svojho vystúpenia v pléne 14. marca 2017 sa urážlivým spôsobom vyjadril na adresu iných poslancov. Sankcia spočíva v strate nároku na denný príspevok na obdobie dvoch dní. Rozhodnutie bolo oznámené dotknutému poslancovi.


5. Zloženie Parlamentu

Vicky Maeijer podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 16. marca 2017.

Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.


6. Zloženie politických skupín

Jacek Saryusz-Wolski už nie je členom skupiny PPE a s účinnosťou od 23. marca 2017 zasadá medzi nezaradenými poslancami.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Arndta Kohna s účinnosťou od 24. februára 2017.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

– výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

– výbor REGI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Spravodajkyňa: Iskra Mihajlova (A8-0070/2017)

– výbor IMCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Text s významom pre EHP) (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

– výbor JURI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Spravodajca: Max Andersson ( A8-0097/2017)

– výbor JURI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

– výbor ITRE, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

– výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Spravodajca: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

– výbor BUDG, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

– výbor BUDG, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do utorka 4. apríla 2017 polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 5. apríla 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov oznámil predsedovi Parlamentu v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

– odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, do 24 hodín nevznesú námietku proti tomuto odporúčaniu, odporúčanie sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na internetovej stránke Europarl.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000003/2017), ktorú položili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo a Milan Zver, pre Komisiu: Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), ktorú položili Roberta Metsola et Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614 (RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), ktorú položili Roberta Metsola et Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), ktorú položil Thomas Händel, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), ktorú položili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, v mene skupiny ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obchodovanie s ľuďmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, pre Radu: Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (2017/2544(RSP))(B8-0214/2017).


12. Väčšie interpelácie (článok 130b) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000011/2017), ktorú položili Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea a Marco Valli, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Tragická situácia tzv. zeme ohňov a jej obyvateľov (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na septembrovej, prvej novembrovej a druhej novembrovej schôdzi 2016 a januárovej schôdzi 2017 je k dispozícii na stránke Europarl.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi aagentúrami Únie aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 arozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č.560/2014 zo 6.mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné voblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva vjužnom Tichom oceáne (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda konzultovať o tomto návrhu s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2215(INI)) - výbor EMIS - Spravodajkyne: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajca: Krišjānis Kariņš - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach (2016/2204(INI)) - výbor AGRI - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Maria Lidia Senra Rodríguez - Spravodajkyňa: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - výbor CULT - Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Správa o palmovom oleji a odlesňovaní dažďových lesov (2016/2222(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov v Lotyšsku, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady 2014/911/EÚ (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ, 2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ, 2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov na Slovensku, v Bulharsku, vo Francúzsku, v Českej republike, Litve, Holandsku, Maďarsku, na Cypre, v Estónsku, na Malte, v Rumunsku a vo Fínsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia 2010/682/EÚ, 2010/758/EÚ, 2011/355/EÚ, 2011/434/EÚ, 2011/888/EÚ, 2012/46/EÚ, 2012/446/EÚ, 2012/672/EÚ, 2012/710/EÚ, 2013/153/EÚ, 2013/229/EÚ a 2013/792/EÚ (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/559/EÚ, 2011/387/EÚ, 2011/547/EÚ, 2012/236/EÚ, 2012/664/EÚ, 2012/713/EÚ, 2013/230/EÚ, 2013/692/EÚ a 2014/264/EÚ (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (2017/2051(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej aprílovej schôdze 2017 (PE 602.068/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Predseda v zhode s politickými skupinami a v nadväznosti na rozhodnutie predsedu Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema nezúčastniť sa na zajtrajšej utorkovej rozprave o stave druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (bod 88 PDOJ) oznámil, že vyhlásenie predsedu Euroskupiny bude nahradené vyhláseniami Rady a Komisie.

Vystúpili Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer a Pervenche Berès.

Predseda konštatoval jednotnosť v tejto otázke a zároveň uviedol, že predsedovi Euroskupiny oznámi, že Parlament považuje jeho prístup za neprijateľný.

°
° ° °

Pondelok

Žiadosť, ktorú predložili Daniel Caspary a niekoľkí poslanci, ktorí dosahujú nízku prahovú hodnotu, aby bola ako druhý bod programu schôdze po rozprave o európskom zbore solidarity (bod 77 PDOJ) zaradená rozprava o odpovediach Komisie na otázky na písomné zodpovedanie.

Parlament žiadosť schválil.

Utorok

Žiadosť skupiny ENF, aby bola ako piaty bod programu schôdze po spoločnej rozprave o revízii viacročného finančného rámca (body 65, 89 a 64 PDOJ) zaradená rozprava o správe Richarda Ashwortha o odhade príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2018 – Oddiel I – Európsky parlament, ktorej prijatie vo výbore BUDG je naplánované na dnes a ktorá je zaradená do programu stredajšieho hlasovania (bod 69 PDOJ).

V rozprave vystúpil Marco Zanni v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v HPM (za: 149, proti: 160, zdržali sa hlasovania: 13).

Streda

Spoločná žiadosť skupín ALDE, S&D a PPE, aby sa do programu schôdze zaradila rozprava o situácii vo Venezuele.

V rozprave vystúpil João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Vystúpili títo poslanci s odôvodnením žiadosti:

- Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE so žiadosťou, aby sa rozprava zaradila ako šiesty bod popoludňajšieho programu schôdze,

- Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE so žiadosťou, 1. aby sa rozprava zaradila ako štvrtý bod popoludňajšieho programu schôdze a 2. aby boli na jej záver predložené návrhy uznesení určené na hlasovanie počas druhej aprílovej schôdze, a

- Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D so žiadosťou, aby bola rozprava zaradená ako piaty bod popoludňajšieho programu schôdze bez predloženia návrhov uznesení.

Parlament spoločnú žiadosť schválil. Bod bol teda zaradený do programu schôdze.

Následne Parlament hlasoval o tom, kedy sa bude rozprava konať.

- Parlament zamietol žiadosť skupiny ALDE.

- Parlament zamietol žiadosť skupiny S&D v EH (za: 104, proti: 147, zdržali sa hlasovania: 51).

- Parlament schválil prvú žiadosť skupiny PPE. Rozprava bola teda zaradená ako štvrtý bod popoludňajšieho programu schôdze.

Parlament schválil druhú žiadosť skupiny PPE v EH (za: 187, proti: 105, zdržali sa hlasovania: 25). Na záver rozpravy budú teda predložené návrhy uznesení určené na hlasovanie počas druhej aprílovej schôdze.

Vystúpil Edouard Ferrand.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


16. Európsky zbor solidarity (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000020/2017), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000022/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Petra Kammerevert a Marita Ulvskog rozvinuli otázky.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Sabine Verheyen v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, o európskom zbore solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


17. Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2017), ktorú položili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo et Milan Zver, pre Komisiu: Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary rozvinul otázku.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Rozprava sa skončila.


18. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000024/2017), ktorú položili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano a Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obchodovanie s ľuďmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh a Anna Maria Corazza Bildt rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alessandra Mussolini v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Liliana Rodrigues.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou a Silvia Costa.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


19. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)

Správa o palmovom oleji a likvidácii dažďových pralesov [2016/2222(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiziana Beghin (spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Florent Marcellesi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alberto Cirio v mene skupiny PPE, Paul Brannen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Elisabeth Köstinger, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García a José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov a Karin Kadenbach.

Vystúpili: Karmenu Vella a Kateřina Konečná.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 4.4.2017.


20. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

- Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Nikolaj Barekov, ktorým je nahradený Daniel Dalton

- Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: Tomasz Piotr Poręba

- Delegácia pre vzťahy s Iránom: Nikolaj Barekov už nie je členom delegácie

- Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ: Nikolaj Barekov, ktorým je nahradený Tomasz Piotr Poręba

- Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Tomasz Piotr Poręba

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


21. Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000025/2017), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Jean-Paul Denanot v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Paolo De Castro.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


22. Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos a Czesław Hoc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella a Werner Kuhn.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 4.4.2017.


23. Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (stručná prezentácia)

Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach [2016/2204(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez a Marijana Petir vystúpili s prezentáciou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 4.4.2017.


24. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel a Victor Negrescu.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 602.068/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia