Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 83k
Ponedeljek, 3. april 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Sestava Parlamenta
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 13.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Evropska solidarnostna enota (razprava)
 17.Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor (razprava)
 18.Trgovina z ljudmi (razprava)
 19.Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (razprava)
 20.Sestava odborov in delegacij
 21.Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (razprava)
 22.Značilnosti ribiških plovil ***I (razprava)
 23.Ženske in njihova vloga na podeželju (kratka predstavitev)
 24.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI

predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je izrazil sožalje Parlamenta kolumbijskemu ljudstvu in družinam žrtev blatnega plazu, ki je 2. aprila 2017 prizadel mesto Mocoa.

Predsednik je izrazil sožalje Parlamenta ruskemu ljudstvu in družinam žrtev atentata, ki je danes, 3. aprila 2017, prizadel Sankt Peterburg.

°
° ° °

Predsednik je izrazil obžalovanje zaradi odločitve predsednika Euroskupine Jeroena Dijsselbloema, da ne bo sodeloval v jutrišnji razpravi o napredku drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (točka 88 PDOJ).


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sporočilo predsedstva

V skladu s členom 166 Poslovnika in po zaslišanju zadevnega poslanca je predsednik sklenil izreči kazen Piernicoli Pediciniju zaradi žaljivega govora do drugih poslancev med njegovim govorom na plenarnem zasedanju 14. marca 2017. Kazen je v obliki izgube pravice do izplačila dnevnic za obdobje dveh dni. Poslanec je bil o sklepu obveščen.


5. Sestava Parlamenta

Vicky Maeijer je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 16. marca 2017.

V skladu s členom 4(1) Poslovnika je Parlament ugotovil, da je sedež od tega datuma prost in je o tem obvestil pristojne nacionalne organe.


6. Članstvo v političnih skupinah

Jacek Saryusz-Wolski ni več član skupine PPE in od 23. marca 2017 sedi med samostojnimi poslanci.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Arndta Kohna z začetkom veljavnosti 24. februarja 2017.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- odbor REGI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s posebnimi ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Poročevalka: Iskra Mihajlova (A8-0070/2017)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Besedilo velja za EGP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Poročevalec: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Poročevalec: Max Andersson (A8-0102/2017)

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Poročevalka: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- odbor BUDG na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- odbor BUDG na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutrišnjega dne, 4. aprila 2017, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 5. aprila 2017, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta In Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila odbora ECON, da se ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov.

Če temu priporočilu v roku 24 ur ne nasprotuje nobena politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.

Priporočilo je na voljo na spletišču Europarl.


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000003/2017), ki so ga postavili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo et Milan Zver Komisiji: Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), ki so ga postavili Roberta Metsola in Pál Csáky v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in Elly Schlein v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Mednarodni dan Romov (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), ki so ga postavili Roberta Metsola in Pál Csáky v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in Elly Schlein v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Mednarodni dan Romov (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017) ,ki ga je postavila Petra Kammerevert v imenu odbora CULT Komisiji: Evropska solidarnostna enota (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Komisiji: Evropska solidarnostna enota (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), ki so ga postavili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber in Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE Komisiji: Trgovina z ljudmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Svetu: Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila naslednja večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

- (O-000011/2017), ki so jo vložili Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea et Marco Valli v imenu skupine EFDD, Komisiji: Tragične razmere v "deželi ognjev" in za njene prebivalce (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med naslednjimi delnimi zasedanji: septembra 2016, prvo delno zasedanje novembra 2016, drugo delno zasedanje novembra 2016 in januarja 2017, je na voljo na spletišču Europarl.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št.560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

REGI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Evropskega policijskega urada (Europola), sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2215(INI)) - odbor EMIS - Poročevalke: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - odbor ECON - odbor LIBE - Poročevalec: Krišjānis Kariņš - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Poročilo o ženskah in njihovi vlogi na podeželju (2016/2204(INI)) - odbor AGRI - odbor FEMM - Poročevalka: Maria Lidia Senra Rodríguez - Poročevalka: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - odbor CULT - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Poročilo o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov (2016/2222(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (2017/2051(INI)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo aprilsko delno zasedanje 2017 (PE 602.068/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

°
° ° °

S soglasjem političnih skupin in potem, ko je predsednik Euroskupine Jeroen Dijsselbloem zavrnil sodelovanje v razpravi o stanju drugega pregleda programa za ekonomsko prilagoditev za Grčijo, ki naj bi potekala naslednji dan – v torek (točka 88 PDOJ), je predsednik sporočil, da bosta namesto predsednika Euroskupine izjavi podala Svet in Komisija.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Notis Marias v imenu skupine ECR, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer in Pervenche Berès.

Predsednik je ugotovil soglasje Parlamenta o tem vprašanju in izjavil, da bo predsednika Euroskupine obvestil, da njegovo ravnanje ni sprejemljivo.

°
° ° °

Ponedeljek

Zahteva Daniela Casparyja in poslancev, ki dosegajo nizki prag, da se na dnevni red kot druga točka, po razpravi o evropski solidarnostni enoti (točka 77 PDOJ), uvrsti razprava o odgovorih Komisije na vprašanja za pisni odgovor.

Parlament je zahtevo odobril.

Torek

Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red kot peta točka, po skupni razpravi o reviziji večletnega finančnega okvira (točke 65, 89 in 64 PDOJ), uvrsti razprava o poročilu Richarda Ashwortha o načrtu prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament, ki naj bi ga odbor BUDG sprejel danes in ki je uvrščen na glasovanje v sredo (točka 69 PDOJ).

Govoril je Marco Zanni v imenu skupine ENF, ki je zahtevo utemeljil.

S poimenskim glasovanjem (149 za, 160 proti, 13 vzdržanih) je Parlament zahtevo zavrnil.

Sreda

Skupna zahteva skupin ALDE, S&D in PPE, da se na dnevni red uvrsti razprava o razmerah v Venezueli.

Govoril je João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevi nasprotoval.

Za utemeljitev zahteve so govorili:

- Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, ki je zahtevala, da se razprava uvrsti na dnevni red kot šesta popoldanska točka,

- Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je najprej zahteval, da se razprava uvrsti na dnevni red kot četrta popoldanska točka, in nato, da se zaključi z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na drugem aprilskem delnem zasedanju, ter

- Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevala, da se razprava uvsti na dnevni red kot peta popoldanska točka brez vložitve predlogov resolucij.

Parlament je skupno zahtevo sprejel in točka je uvrščena na dnevni red.

Parlament je nato glasoval o tem, kdaj bo potekala razprava.

- Parlament je zavrnil zahtevo skupine ALDE.

- z elektronskim glasovanjem (104 za, 147 proti, 51 vzdržanih) je Parlament zavrnil zahtevo S&D.

- Parlament je sprejel prvo zahtevo skupine PPE. Razprava se torej uvrsti na dnevni red kot četrta popoldanska točka.

Z elektronskim glasovanjem (187 za, 105 proti, 25 vzdržanih) je Parlament sprejel drugo zahtevo skupine PPE. Razprava se torej zaključi z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na drugem aprilskem delnem zasedanju.

Govoril je Edouard Ferrand.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


16. Evropska solidarnostna enota (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000020/2017), ki ga je postavila Petra Kammerevert v imenu odbora CULT Komisiji: Evropska solidarnostna enota (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000022/2017), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Evropska solidarnostna enota (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Petra Kammerevert in Marita Ulvskog sta predstavili vprašanji.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanji.

Govorili so Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Tibor Navracsics.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Petra Kammerevert v imenu odbora CULT o evropski solidarnostni enoti (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 6.4.2017.


17. Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000003/2017), ki so ga postavili Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo in Milan Zver Komisiji: Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary je predstavil vprašanje.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden in Jonathan Arnott.

Govoril je Tibor Navracsics.

Razprava se je zaključila.


18. Trgovina z ljudmi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000024/2017), ki so ga postavili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber in Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE Komisiji: Trgovina z ljudmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh in Anna Maria Corazza Bildt so predstavile vprašanje.

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Alessandra Mussolini v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Liliana Rodrigues.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou in Silvia Costa.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


19. Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (razprava)

Poročilo o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov [2016/2222(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Tiziana Beghin (pripravljavka mnenja odbora INTA), Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Alberto Cirio v imenu skupine PPE, Paul Brannen v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Elisabeth Köstinger, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho in Annie Schreijer-Pierik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García in José Inácio Faria.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov in Karin Kadenbach.

Govorila sta Karmenu Vella in Kateřina Konečná.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 4.4.2017.


20. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

- Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Nikolay Barekov namesto Daniela Daltona

- Delegacija za odnose z Belorusijo: Tomasz Piotr Poręba

- Delegacija za odnose z Iranom: Nikolay Barekov je zapustil svoje mesto

- Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Nikolay Barekov namesto Tomasza Piotra Porębe

- Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Tomasz Piotr Poręba

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


21. Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000025/2017), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Jean-Paul Denanot v imenu skupine S&D, James Nicholson v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Diane Dodds, samostojna poslanka, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly in Tom Vandenkendelaere.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir in Paolo De Castro.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


22. Značilnosti ribiških plovil ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Clara Eugenia Aguilera García v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos in Czesław Hoc.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Werner Kuhn.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 4.4.2017.


23. Ženske in njihova vloga na podeželju (kratka predstavitev)

Poročilo o ženskah in njihovi vlogi na podeželju [2016/2204(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Marijana Petir in Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez in Marijana Petir sta predstavili poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 4.4.2017.


24. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel in Victor Negrescu.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 602.068/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov