Index 
Protokoll
PDF 267kWORD 82k
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Valprövning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska solidaritetskåren (debatt)
 17.Kommissionens svar på skriftliga frågor (debatt)
 18.Människohandel (debatt)
 19.Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (debatt)
 22.Fiskefartygs egenskaper ***I (debatt)
 23.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen framförde parlamentets kondoleanser till Colombias befolkning och de anhöriga till offren för jordskredet i Mocoa den 2 april 2017.

Talmannen framförde parlamentets kondoleanser till Rysslands befolkning och de anhöriga till offren för attentatet i Sankt Petersburg samma dag, den 3 april 2017.

°
° ° °

Talmannen beklagade Jeroen Dijsselbloems (Eurogruppens ordförande) beslut att inte delta i debatten påföljande dag om läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (punkt 88 i PDOJ).


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Meddelande från talmannen

I enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, och efter att ha hört den berörda ledamoten, hade talmannen beslutat att fastställa påföljder mot Piernicola Pedicini för att ha förolämpat andra ledamöter i sitt inlägg i kammaren den 14 mars 2017: indragning av dagtraktamentet under två dagar. Den berörda ledamoten hade underrättats.


5. Parlamentets sammansättning

Vicky Maeijer hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 16 mars 2017.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen förklarade parlamentet hennes plats vakant från och med detta datum, och underrättade de berörda nationella myndigheterna därom.


6. De politiska gruppernas sammansättning

Jacek Saryusz-Wolski är inte längre medlem i PPE-gruppen och är grupplös ledamot från och med den 23 mars 2017.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Arndt Kohn med verkan från den 24 februari 2017.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (Text av betydelse för EES) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Föredragande: Max Andersson(A8-0097/2017)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Föredragande: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagan (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG-utskottet, på grundval av betänkdandet om försalget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 4 april 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 5 april 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen hade utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman att inga invändningar hade framförts mot:

- rekommendationen från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad

Om inga invändningar framförs från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet mot denna rekommendation inom 24 timmar ska den anses godkänd. Annars ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns på Europarl.


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000003/2017) från Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo och Milan Zver, till kommissionen: Kommissionens svar på skriftliga frågor Kommissionens svar på skriftliga frågor (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeiska unionens solidaritetskår (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017) från Thomas Händel, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, till kommissionen: Europeisk solidaritetskår (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017) från Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, för ALDE-gruppen, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel och Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, till kommissionen: Människohandel (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017) från Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, till rådet: Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000011/2017) från Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea och Marco Valli, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Den tragiska situationen för Eldslandet och dess invånare (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september 2016, november I 2016, november II 2016 och januari 2017 finns tillgängligt på Europarl.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr45/2001 och beslut 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

REGI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2215(INI)) - utskottet EMIS - Föredragande: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - utskottet ECON - utskottet LIBE - Föredragande: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Betänkande om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (2016/2204(INI)) - utskottet AGRI - utskottet FEMM - Föredragande: Maria Lidia Senra Rodríguez - Föredragande: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Betänkande om palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Betänkande om rådets utkast till genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (2017/2051(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april I 2017 (PE 602.068/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

°
° ° °

I överenskommelse med de politiska grupperna, och efter det att Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem tackat nej till att delta i debatten tisdag morgon om läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (punkt 88 i PDOJ), meddelade talmannen att rådet och kommissionen skulle göra uttalanden i stället för Eurogruppens ordförande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer och Pervenche Berès.

Talmannen konstaterade att det rådde enhällighet i frågan och meddelade att Eurogruppens ordförande skulle underrättas om att parlamentet ansåg att hans inställning var oacceptabel.

°
° ° °

Måndag

Daniel Caspary och ett antal ledamöter som uppnår det låga tröskelvärdet begärde att man som andra punkt på föredragningslistan, efter debatten om den europeiska solidaritetskåren (point 77 du PDOJ), skulle lägga till en debatt om kommissionens svar på skriftliga frågor.

Parlamentet godkände begäran.

Tisdag

ENF-gruppen begärde att man som femte punkt på föredragningslistan, efter den gemensamma debatten om revidering av den fleråriga budgetramen (punkterna 65, 89 och 64 i PDOJ), skulle lägga till en debatt om Richard Ashworths betänkande om beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet, som BUDG-utskottet skulle anta på måndagskvällen och som skulle gå till omröstning i kammaren på onsdagen (punkt 69 i PDOJ).

Talare: Marco Zanni för ENF-gruppen, som motiverade begäran.

Efter omröstning med namnupprop (149 för, 160 emot, 13 nedlagda) avvisade parlamentet begäran.

Onsdag

ALDE-, S&D- och PPE-grupperna begärde gemensamt att man på föredragningslistan skulle lägga till en debatt om situationen i Venezuela.

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, mot begäran.

Följande yttrade sig för begäran:

- Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, som begärde att debatten skulle läggas till som sjätte punkt på eftermiddagen.

- Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som först begärde att debatten skulle läggas till som fjärde punkt på eftermiddagen, och därefter begärde att debatten skulle följas upp med ingivande av resolutionsförslag för omröstning under sammanträdesperioden april II.

- Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som begärde att debatten skulle läggas till som femte punkt på eftermiddagen, utan ingivande av resolutionsförslag.

Parlamentet godkände den gemensamma begäran och punkten lades sålunda till på föredragningslistan.

Därefter röstade parlamentet om när debatten skulle hållas.

- Parlamentet avvisade ALDE-gruppens begäran.

- Efter elektronisk omröstning (104 för, 147 emot, 51 nedlagda) avvisade parlamentet S&D-gruppens begäran.

- Parlamentet godkände PPE-gruppens första begäran, och debatten lades sålunda till som fjärde punkt på eftermiddagen.

Efter elektronisk omröstning (187 för, 105 emot, 25 nedlagda) godkände parlamentet PPE-gruppens andra begäran och debatten skulle sålunda följas upp med ingivande av resolutionsförslag för omröstning under sammanträdesperioden april II.

Talare: Edouard Ferrand.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Europeiska solidaritetskåren (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000020/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeiska unionens solidaritetskår (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000022/2017) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Europeisk solidaritetskår (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Petra Kammerevert och Marita Ulvskog utvecklade frågorna.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Tibor Navracsics.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om den europeiska solidaritetskåren (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 6.4.2017.


17. Kommissionens svar på skriftliga frågor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000003/2017) från Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo och Milan Zver, till kommissionen: Kommissionens svar på skriftliga frågor (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden och Jonathan Arnott

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Människohandel (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000024/2017) från Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber och Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano och Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, till kommissionen: Människohandel (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh och Anna Maria Corazza Bildt utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Alessandra Mussolini för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, och Liliana Rodrigues.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou och Silvia Costa.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)

Betänkande om palmolja och avverkning av regnskogar [2016/2222(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiziana Beghin (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alberto Cirio för PPE-gruppen, Paul Brannen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov och Karin Kadenbach.

Talare: Karmenu Vella och Kateřina Konečná.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 4.4.2017.


20. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Nikolay Barekov i stället för Daniel Dalton

- delegationen för förbindelserna med Vitryssland: Tomasz Piotr Poręba

- delegationen för förbindelserna med Iran: Nikolay Barekov lämnade sitt uppdrag

- delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Nikolay Barekov i stället för Tomasz Piotr Poręba

- delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Tomasz Piotr Poręba

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


21. Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000025/2017) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Jean-Paul Denanot för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir och Paolo De Castro.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Fiskefartygs egenskaper ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ricardo Serrão Santos och Czesław Hoc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Werner Kuhn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 4.4.2017.


23. Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden [2016/2204(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marijana Petir och Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez och Marijana Petir redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 4.4.2017.


24. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel och Victor Negrescu.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 602.068/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy