Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

4. Oznámenie predsedníctva
Doslovný zápis

Predsedajúci pripomenul, že 14. marca 2017 predseda Parlamentu rozhodol o uložení sankcie Januszovi Korwinovi-Mikkemu pre neprijateľné poznámky, ktoré vyslovil počas rokovania 1. marca 2017 na adresu žien (bod 5 zápisnice zo dňa 1.3.2017 a bod 5 zápisnice zo dňa 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke sa 27. marca 2017 proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

Predsedníctvo na svojej schôdzi v pondelok 3. apríla 2017 toto odvolanie preskúmalo a potvrdilo rozhodnutie predsedu.

Predsedajúci pripomenul, že sankcia spočíva, po prvé, v strate nároku na denný príspevok na obdobie 30 dní, po druhé, bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie hlasovacieho práva počas plenárnej schôdze, v pozastavení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie 10 po sebe idúcich dní, počas ktorého sa konajú schôdze Parlamentu alebo ktoréhokoľvek z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to počnúc 14. marcom 2017, a po tretie, v zákaze zastupovania Parlamentu v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziparlamentnom fóre na obdobie jedného roka od 14. marca 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia