Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 19/04/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

5. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Ο Daniel Dalton παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Margot Parker, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου