Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2017

Ingivna texter :

A8-0048/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Röstförklaringar
PV 19/04/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

5. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, och Christel Schaldemose för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Vicky Ford för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Margot Parker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Karmenu Vella och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 4.4.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 i väntan på det högtidliga mötet och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy