Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Характеристики на риболовните кораби ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2017)0097)

Изказа се Daniel Dalton (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


7.3. Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (гласуване)

Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори [2016/2222(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Жените и тяхната роля в селските райони (гласуване)

Доклад относно жените и тяхната роля в селските райони [2016/2204(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Marijana Petir и Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0099)

Изказвания

Liadh Ní Riada относно използването на думите «майките предприемачи».


7.5. Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Проект на препоръка, внесен съгласно член 198, параграф 12 от Правилника за дейността от Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA-PROV(2017)100).

Правна информация - Политика за поверителност