Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Kalalaevade omadused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2017)0097)

Pärast hääletust võttis sõna Daniel Dalton (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


7.3. Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (hääletus)

Raport palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta [2016/2222(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Naiste roll maapiirkondades (hääletus)

Raport naiste rolli kohta maapiirkondades [2016/2204(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Marijana Petir ja Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0099)

Sõnavõtud

Liadh Ní Riada fraasi „emadest ettevõtjad“ kohta.


7.5. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal esitatud soovituse projekt (hääletus)

Soovituse projekt, mille on vastavalt kodukorra artikli 198 lõikele 12 esitanud autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke ja Gerben-Jan Gerbrandy (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)100).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika