Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0097)

Het woord wordt gevoerd door Daniel Dalton (rapporteur), na de stemming, om te verzoeken de zaak terug te verwijzen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


7.3. Palmolie en de ontbossing van regenwouden (stemming)

Verslag over palmolie en de ontbossing van regenwouden [2016/2222(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (stemming)

Verslag over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden [2016/2204(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Marijana Petir en Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0099)

Het woord werd gevoerd door:

Liadh Ní Riada over het gebruik van het woord «mompreneurs».


7.5. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)

Ontwerpaanbeveling ingediend overeenkomstig artikel 198, lid 12, van het Reglement, door Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy, namens de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector, naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)100).

Juridische mededeling - Privacybeleid