Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2017)0097)

Vystúpil Daniel Dalton, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania. Parlament žiadosť schválil.


7.3. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (hlasovanie)

Správa o palmovom oleji a likvidácii dažďových pralesov [2016/2222(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (hlasovanie)

Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach [2016/2204(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0099)

Vystúpenia:

Liadh Ní Riada o používaní výrazu „matky podnikateľky“.


7.5. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Návrh odporúčania, ktorý v súlade s článkom 198 ods. 12 rokovacieho poriadku predložili Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy, v mene Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle, v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)100).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia