Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo και Igor Šoltes

Έκθεση Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes και José Inácio Faria

Έκθεση Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, José Inácio Faria και Franc Bogovič

Έκθεση Marijana Petir και Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek και Anna Záborská

Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Νότης Μαριάς, Frédérique Ries και Seán Kelly.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου