Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

11. Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (2017/2649(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig по процедурен въпрос (тъй като изказването не беше по процедурен въпрос, председателят прекъсна оратора), Stelios Kouloglou, за да зададе въпрос „синя карта“ на Georgios Kyrtsos, който отговори, Maria João Rodrigues (председателят направи уточнения във връзка с присъствието на Комисията на разискването), Sofia Sakorafa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (председателят направи уточнения във връзка с организацията на разискването), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, за да отправи критики към думите на Auke Zijlstra по време на изказването му (председателят прие за сведение), Udo Voigt, за да зададе въпрос „синя карта“ на José Manuel Fernandes, който отговори, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност