Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

11. Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (2017/2649(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Joachim Starbatty, Νικόλαος Χουντής, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Paul Rübig για να διατυπώσει μια παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού (η παρέμβαση δεν αποτελεί παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού και, για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή), Στέλιος Κούλογλου για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Γεώργιο Κύρτσο, ο οποίος απαντά, Maria João Rodrigues (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσία της Επιτροπής στη συζήτηση), Σοφία Σακοράφα, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Κώστας Χρυσόγονος για να ασκήσει κριτική στα σχόλια που διατύπωσε ο Auke Zijlstra κατά την παρέμβασή του (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), Udo Voigt για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά, Μιλτιάδης Κύρκος, Pascal Arimont, Εύα Καϊλή, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νίκος Ανδρουλάκης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Jean-Paul Denanot και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου