Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0266(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0068/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0107

Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

12. Медицински изделия ***II - Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott и Peter Liese представиха препоръките за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Biljana Borzan, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach и Andreas Schwab.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios и Maria Grapini.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott и Peter Liese.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 5.4.2017 г и точка 9.6 от протокола от 5.4.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност