Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0266(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0068/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0107

Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

12. Wyroby medyczne ***II - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylającego dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott i Peter Liese przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios i Maria Grapini.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott i Peter Liese.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 5.4.2017 i pkt 9.6 protokołu z dnia 5.4.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności