Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи, беше обявена в пленарна зала в понеделник, 3 април 2017 г. (точка 10 от протокола от 3.4.2017 г.).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от сряда, 5 април 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност