Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2342(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

14. Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ [2015/2342(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Elena Valenciano και Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Οι Elena Valenciano και Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marie-Christine Vergiat (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Ελευθέριος Συναδινός, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Ελένη Θεοχάρους, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται στις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume και Helga Stevens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Νεοκλής Συλικιώτης, Michaela Šojdrová και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Elena Valenciano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου