Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2233(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0104/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0113

Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

15. Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** - Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [2017/2051(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht и Isabelle Thomas представиха докладите.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Искра Михайлова, Miguel Viegas и Jean-Paul Denanot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski и Brian Hayes.

Изказаха се: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 5.4.2017 г, точка 9.10 от протокола от 5.4.2017 г и точка 9.11 от протокола от 5.4.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност