Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2233(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0104/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

15. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Οι Jan Olbrycht και Isabelle Thomas παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Λευτέρης Χριστοφόρου, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017, σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017 και σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου