Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2233(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0104/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0113

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

15. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** - Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) - Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht och Isabelle Thomas redogjorde för betänkandena.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski och Brian Hayes.

Talare: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 5.4.2017, punkt 9.10 i protokollet av den 5.4.2017 och punkt 9.11 i protokollet av den 5.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy