Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0306(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/04/2017 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

16. Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0041/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Απριλίου 2015 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2015). Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 29 Απριλίου 2015 (σημείο 10.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015).

Η Neena Gill παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Neena Gill.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου