Показалец 
Протокол
PDF 265kWORD 78k
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 3.Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
 6.Тържествено заседание - Федерална република Германия
 7.Време за гласуване
  7.1.Характеристики на риболовните кораби ***I (гласуване)
  7.2.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)
  7.3.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (гласуване)
  7.4.Жените и тяхната роля в селските райони (гласуване)
  7.5.Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 12.Медицински изделия ***II - Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** - Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (разискване)
 16.Фондове на паричния пазар ***I (разискване)
 17.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата и втората месечна сесия през октомври 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


3. Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)

Доклад относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор [2016/2215(INI)] - Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор. Докладчици: Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy представиха доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, който сигнализира също така за проблем в превода на текста (председателят пое ангажимента да уведоми компетентните служби по въпроса), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López и Andor Deli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


4. Съобщение на председателството

Председателят припомни, че на 14 март 2017 г. председателят на Парламента реши да наложи санкция на Janusz Korwin-Mikke поради неприемливите му забележки, отправени по отношение на жените по време на заседанието от 1 март 2017 г. (точка 5 от протокола от 1.3.2017 г и точка 5 от протокола от 14.3.2017 г).

На 27 март 2017 г. Janusz Korwin-Mikke обжалва това решение.

На вчерашното си заседание в понеделник, 3 април 2017 г., Бюрото разгледа въпросното обжалване и потвърди решението на председателя.

Председателят припомни, че санкцията се състои, на първо място, в лишаването от правото на надбавка за дневни разходи за срок от 30 дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото на гласуване в пленарна зала, отстраняването от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от 10 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 14 март 2017 г., и на трето място, забраната да представлява Парламента в междупарламентарна делегация, на междупарламентарна конференция или на какъвто и да било междуинституционален форум за срок от една година, считано от 14 март 2017 г.


5. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, и Christel Schaldemose, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Vicky Ford, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Margot Parker, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Karmenu Vella и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 4.4.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч. в очакване на тържественото заседание, беше възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

6. Тържествено заседание - Федерална република Германия

От 12.00 до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай изказването на Франк-Валтер Щайнмайер, президент на Федерална република Германия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Характеристики на риболовните кораби ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2017)0097)

Изказа се Daniel Dalton (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


7.3. Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (гласуване)

Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори [2016/2222(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Жените и тяхната роля в селските райони (гласуване)

Доклад относно жените и тяхната роля в селските райони [2016/2204(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Marijana Petir и Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0099)

Изказвания

Liadh Ní Riada относно използването на думите «майките предприемачи».


7.5. Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Проект на препоръка, внесен съгласно член 198, параграф 12 от Правилника за дейността от Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo и Igor Šoltes

Доклад Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes и José Inácio Faria

Доклад Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Момчил Неков, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria и Franc Bogovič

Доклад Marijana Petir и Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Момчил Неков, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek и Anna Záborská

Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries и Seán Kelly.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (2017/2649(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig по процедурен въпрос (тъй като изказването не беше по процедурен въпрос, председателят прекъсна оратора), Stelios Kouloglou, за да зададе въпрос „синя карта“ на Georgios Kyrtsos, който отговори, Maria João Rodrigues (председателят направи уточнения във връзка с присъствието на Комисията на разискването), Sofia Sakorafa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (председателят направи уточнения във връзка с организацията на разискването), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, за да отправи критики към думите на Auke Zijlstra по време на изказването му (председателят прие за сведение), Udo Voigt, за да зададе въпрос „синя карта“ на José Manuel Fernandes, който отговори, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Разискването приключи.


12. Медицински изделия ***II - Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott и Peter Liese представиха препоръките за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Biljana Borzan, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach и Andreas Schwab.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios и Maria Grapini.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott и Peter Liese.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 5.4.2017 г и точка 9.6 от протокола от 5.4.2017 г г.


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи, беше обявена в пленарна зала в понеделник, 3 април 2017 г. (точка 10 от протокола от 3.4.2017 г.).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от сряда, 5 април 2017 г.


14. Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (разискване)

Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС [2015/2342(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие. Докладчици: Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra представиха доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Marie-Christine Vergiat (докладчик по становището на комисията LIBE), Мария Габриел, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski относно провеждането на разискването (председателят припомни приложимата процедура за въпросите „синя карта“), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume и Helga Stevens.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Ангел Джамбазки, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová и Julie Ward.

Изказаха се: Neven Mimica и Elena Valenciano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 5.4.2017 г г.


15. Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** - Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (разискване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [2017/2051(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht и Isabelle Thomas представиха докладите.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Искра Михайлова, Miguel Viegas и Jean-Paul Denanot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski и Brian Hayes.

Изказаха се: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 5.4.2017 г, точка 9.10 от протокола от 5.4.2017 г и точка 9.11 от протокола от 5.4.2017 г г.


16. Фондове на паричния пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Neena Gill (A8-0041/2015)

Разискването се състоя на 28 април 2015 г. (точка 15 от протокола от 28.4.2015 г). Гласуването се състоя на 29 април 2015 г. (точка 10.61 от протокола от 29.4.2015 г).

Neena Gill представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, от името на групата ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Neena Gill.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 5.4.2017 г г.


17. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Разискването се състоя на 14 септември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.9.2016 г). Гласуването се състоя на 15 септември 2016 г. (точка 11.6 от протокола от 15.9.2016 г).

Petr Ježek представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan и Paul Tang.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Petr Ježek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 5.4.2017 г г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 602.068/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Кючюк, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност