Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 75k
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)
 6.Slavnostní zasedání – Spolková republika Německo
 7.Hlasování
  7.1.Parametry rybářských plavidel ***I (hlasování)
  7.2.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)
  7.3.Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (hlasování)
  7.4.Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (hlasování)
  7.5.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 12.Zdravotnické prostředky ***II – Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (rozprava)
 15.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** – Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) – Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (rozprava)
 16.Fondy peněžního trhu ***I (rozprava)
 17.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)

Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu [2016/2215(INI)] - Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Zpravodajové: Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, aby rovněž upozornil na nesrovnalosti v překladu zprávy (předsedající přislíbil, že záležitost postoupí příslušným útvarům), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López a Andor Deli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


4. Sdělení předsednictví

Předsedající připomněl, že předseda Parlamentu se dne 14. března 2017 rozhodl uložit sankci Januszi Korwinovi-Mikkemu v souvislosti s nepřijatelnými výroky týkajícími se žen pronesenými na denním zasedání dne 1. března 2017 (bod 5 zápisu ze dne 1.3.2017 a bod 5 zápisu ze dne 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke se proti tomuto rozhodnutí dne 27. března 2017 odvolal.

Předsednictvo na své schůzi, která se konala včera, v pondělí 3. dubna 2017, odvolání projednalo a potvrdilo rozhodnutí předsedy.

Předsedající připomněl, že sankce má zaprvé formu ztráty nároku na denní příspěvek po dobu 30 dnů, zadruhé – a aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva na plenárním zasedání – dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, z účasti na veškerých parlamentních činnostech, a to na dobu deseti dnů počínaje 14. březnem 2017 a zatřetí zákazu zastupovat Parlament v meziparlamentních delegacích, na meziparlamentních konferencích a na interinstitucionálních fórech po dobu jednoho roku počínaje 14. březnem 2017.


5. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)

Zpráva o nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN), Ivan Štefanec za skupinu PPE, a Christel Schaldemose za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Vicky Ford za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Margot Parker, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Karmenu Vella a Daniel Dalton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 4.4.2017.

(Denní zasedání, které bylo v 11:35 přerušeno před slavnostním zasedáním, pokračovalo ve 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

6. Slavnostní zasedání – Spolková republika Německo

U příležitosti projevu prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Parametry rybářských plavidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)

Zpráva o nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2017)0097)

Po hlasování vystoupil Daniel Dalton (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


7.3. Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (hlasování)

Zpráva o palmovém oleji a odlesňování deštných pralesů [2016/2222(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (hlasování)

Zpráva o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech [2016/2204(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0099)

Vystoupení

Liadh Ní Riada k používání výrazu „matky podnikatelky“.


7.5. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)

Návrh doporučení, který v souladu s čl. 198 odst. 12 jednacího řádu předložili Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu, v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo a Igor Šoltes

zpráva Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes a José Inácio Faria

zpráva Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria a Franc Bogovič

zpráva Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek a Anna Záborská

Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries a Seán Kelly.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (2017/2649(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig s procesní námitkou (vystoupení nebylo procesní námitkou, předsedající proto řečníka přerušil), Stelios Kouloglou, aby zvednutím modré karty položil otázku Georgiosi Kyrtsosovi, který na otázku odpověděl, Maria João Rodrigues (předsedající poskytl upřesnění ohledně účasti Komise při rozpravě), Sofia Sakorafa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (předsedající poskytl upřesnění ohledně uspořádání rozpravy), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, aby se kriticky vyjádřil k výrokům, které během svého vystoupení pronesl Auke Zijlstra (předsedající vzal vystoupení na vědomí), Udo Voigt, aby zvednutím modré karty položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, který na otázku odpověděl, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.


12. Zdravotnické prostředky ***II – Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/428/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott a Peter Liese uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach a Andreas Schwab.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Maria Grapini.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott a Peter Liese.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 5.4.2017 a bod 9.6 zápisu ze dne 5.4.2017.


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že na plenárním zasedání konaném v pondělí 3. dubna 2017 bylo oznámeno doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (bod 10 zápisu ze dne 3.4.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání konaném ve středu 5. dubna 2017.


14. Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (rozprava)

Zpráva o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU [2015/2342(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedli zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Marie-Christine Vergiat (zpravodajka výboru LIBE), Mariya Gabriel za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski k vedení rozpravy (předsedající připomněla postup uplatňovaný u otázek položených zvednutím modré karty), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume a Helga Stevens.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

Vystoupili: Neven Mimica a Elena Valenciano.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.22 zápisu ze dne 5.4.2017.


15. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (rozprava)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uvedli zprávu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas a Jean-Paul Denanot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski a Brian Hayes.

Vystoupili: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 5.4.2017, bod 9.10 zápisu ze dne 5.4.2017 a bod 9.11 zápisu ze dne 5.4.2017.


16. Fondy peněžního trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Rozprava se konala dne 28. dubna 2015 (bod 15 zápisu ze dne 28.4.2015). Rozprava se konala dne 29. dubna 2015 (bod 10.61 zápisu ze dne 29.4.2015).

Neena Gill uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Bernard Monot za skupinu ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Neena Gill.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 5.4.2017.


17. Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Rozprava se konala dne14. září 2016 (bod 20 zápisu ze dne 14.9.2016). Rozprava se konala dne15. září 2016(bod 11.6 zápisu ze dne 15.9.2016).

Petr Ježek uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan a Paul Tang.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Petr Ježek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 5.4.2017.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 602.068/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí