Indeks 
Protokol
PDF 242kWORD 74k
Tirsdag den 4. april 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 3.Undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Forbundsrepublikken Tyskland
 7.Afstemningstid
  7.1.Fiskerfartøjers karakteristika ***I (afstemning)
  7.2.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)
  7.3.Palmeolie og rydning af regnskove (afstemning)
  7.4.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (afstemning)
  7.5.Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 12.Medicinsk udstyr ***II - Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (forhandling)
 15.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** - Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) - Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (forhandling)
 16.Pengemarkedsforeninger ***I (forhandling)
 17.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne oktober I og II 2016 forelå på Europarl.


3. Undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)

Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2215(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Jens Gieseke og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, der ligeledes gjorde opmærksom på et problem med oversættelsen af teksten (formanden lovede at kontakte de kompetente tjenestegrene herom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López og Andor Deli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden mindede om, at Parlamentets formand den 14. marts 2017 havde besluttet at pålægge Janusz Korwin-Mikke en sanktion på grund af hans uacceptable ytringer vedrørende kvinder, som han var fremkommet med under mødet den 1. marts 2017 (punkt 5 i protokollen af 1.3.2017 og punkt 5 i protokollen af 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke appellerede den 27. marts 2017 denne afgørelse.

Præsidiet behandlede på sit møde i går, mandag den 3. april 2017, appellen og besluttede at stadfæste formandens afgørelse.

Formanden mindede om, at sanktionen for det første bestod i fratagelse af retten til dagpenge i 30 dage, for det andet, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, i fuldstændig udelukkelse fra at deltage i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på 10 på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, fra den 14. marts 2017, og for det tredje i forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i et år, fra den 14. marts 2017.


5. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, og Christel Schaldemose for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Vicky Ford for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Margot Parker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi og Sergio Gutiérrez Prieto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Karmenu Vella og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 4.4.2017.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af det højtidelige møde og gentoptaget kl. 12.00.)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

6. Højtideligt møde - Forbundsrepublikken Tyskland

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af en tale af Frank-Walter Steinmeier, Forbundsrepublikken Tysklands præsident.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Fiskerfartøjers karakteristika ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2017)0097)

Indlæg af Daniel Dalton (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.3. Palmeolie og rydning af regnskove (afstemning)

Betænkning om palmeolie og rydning af regnskove [2016/2222(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (afstemning)

Betænkning om kvinder og deres rolle i landdistrikterne [2016/2204(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Marijana Petir og Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0099)

Indlæg

Liadh Ní Riada om anvendelsen af termen ”iværksættermødre”.


7.5. Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)

Udkast til henstilling forelagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 198, stk. 12, af Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke og Gerben-Jan Gerbrandy, for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien, som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo og Igor Šoltes

Betænkning: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes og José Inácio Faria

Betænkning: Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria og Franc Bogovič

Betænkning: Marijana Petir og Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek og Anna Záborská

Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries og Seán Kelly.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (2017/2649(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manolis Kefalogiannis for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig med en bemærkning til forretningsordenen (formanden afbrød taleren, da indlægget ikke udgjorde en bemærkning til forretningsordenenl), Stelios Kouloglou for at stille et blåt kort-spørgsmål til Georgios Kyrtsos, som besvarede det, Maria João Rodrigues (formanden præciserede Kommissionens tilstedeværelse under forhandlingen), Sofia Sakorafa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (formanden præciserede tilrettelæggelsen af forhandlingen), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, der kritiserede ytringer, som Auke Zijlstra var fremkommet med under sit indlæg (formanden tog dette til efterretning), Udo Voigt for at stille et blåt kort-spørgsmål til José Manuel Fernandes, som besvarede det, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides og Sergio Gutiérrez Prieto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos og Nicola Caputo.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Medicinsk udstyr ***II - Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott og Peter Liese forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach og Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios og Maria Grapini.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott og Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 5.4.2017 og punkt 9.6 i protokollen af 5.4.2017.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed blev meddelt i plenarforsamlingen mandag den 3. april 2017 (punkt 10 i protokollen af 3.4.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den onsdag 5. april 2017.


14. Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (forhandling)

Betænkning om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle [2015/2342(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget. Ordførere: Elena Valenciano og Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano og Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde betænkningen

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Marie-Christine Vergiat (ordfører for udtalelse fra LIBE), Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski om afviklingen af forhandlingen (formanden mindede om proceduren i forbindelse med blåt kort-spørgsmål), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume og Helga Stevens.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová og Julie Ward.

Talere: Neven Mimica og Elena Valenciano.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.22 i protokollen af 5.4.2017.


15. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** - Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) - Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht og Isabelle Thomas forelagde betænkningerne.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, og Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas og Jean-Paul Denanot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski og Brian Hayes.

Talere: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 5.4.2017, punkt 9.10 i protokollen af 5.4.2017 og punkt 9.11 i protokollen af 5.4.2017.


16. Pengemarkedsforeninger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Neena Gill (A8-0041/2015)

Forhandlingen fandt sted den 28. april 2015 (punkt 15 i protokollen af 28.4.2015). Afstemningen fandt sted den 29. april 2015 (punkt 10.61 i protokollen af 29.4.2015).

Neena Gill forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Miguel Viegas.

Talere: Valdis Dombrovskis og Neena Gill.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 5.4.2017.


17. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Forhandlingen fandt sted den14. september 2016 (punkt 20 i protokollen af 14.9.2016). Afstemningen fandt sted den 15. september 2016 (punkt 11.6 i protokollen af 15.9.2016).

Petr Ježek forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan og Paul Tang.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Valdis Dombrovskis og Petr Ježek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 5.4.2017.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 602.068/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik