Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 81k
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 3.Έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (ψηφοφορία)
  
7.2.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (ψηφοφορία)
  
7.4.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (ψηφοφορία)
  
7.5.Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 12.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (συζήτηση)
 17.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Οκτωβρίου I και II 2016 διατίθεται στο Eurοparl.


3. Έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2215(INI)] - Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συνεισηγητές: Jens Gieseke και Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Οι Jens Gieseke και Gerben-Jan Gerbrandy παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, για να επισημάνει επίσης ένα πρόβλημα στη μετάφραση του κειμένου (ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να παραπέμψει το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νίκος Ανδρουλάκης, Seán Kelly, Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, στις 14 Μαρτίου 2017, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου είχε αποφασίσει να επιβάλει κύρωση στον Janusz Korwin-Mikke για τα απαράδεκτα σχόλια που διατύπωσε σχετικά με τις γυναίκες κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2017 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2017 και σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017).

Στις 27 Μαρτίου 2017, ο Janusz Korwin-Mikke άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Κατά τη συνεδρίαση που διεξήχθη χθες, ημέρα Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, το Προεδρείο εξέτασε την εν λόγω προσφυγή και επιβεβαίωσε την απόφαση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δεύτερον, και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για χρονικό διάστημα 10 διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, με ισχύ από τις 14 Μαρτίου 2017, και, τρίτον, στην απαγόρευση να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με ισχύ από τις 14 Μαρτίου 2017.


5. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Ο Daniel Dalton παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Margot Parker, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επευκαιρία της ομιλίας του Frank-Walter Steinmeier, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2017)0097)

Παρεμβαίνει ο Daniel Dalton (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το αίτημα.


7.3. Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών [2016/2222(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (ψηφοφορία)

Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές [2016/2204(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Marijana Petir και Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0099)

Παρεμβάσεις

Η Liadh Ní Riada σχετικά με τη χρήση του όρου «μαμάδες επιχειρηματίες».


7.5. Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)

Σχέδιο σύστασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού από τους Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo και Igor Šoltes

Έκθεση Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes και José Inácio Faria

Έκθεση Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, José Inácio Faria και Franc Bogovič

Έκθεση Marijana Petir και Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek και Anna Záborská

Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Νότης Μαριάς, Frédérique Ries και Seán Kelly.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (2017/2649(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Joachim Starbatty, Νικόλαος Χουντής, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Paul Rübig για να διατυπώσει μια παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού (η παρέμβαση δεν αποτελεί παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού και, για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή), Στέλιος Κούλογλου για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Γεώργιο Κύρτσο, ο οποίος απαντά, Maria João Rodrigues (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσία της Επιτροπής στη συζήτηση), Σοφία Σακοράφα, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Κώστας Χρυσόγονος για να ασκήσει κριτική στα σχόλια που διατύπωσε ο Auke Zijlstra κατά την παρέμβασή του (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), Udo Voigt για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά, Μιλτιάδης Κύρκος, Pascal Arimont, Εύα Καϊλή, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νίκος Ανδρουλάκης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Jean-Paul Denanot και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A8-0069/2017)

Οι Glenis Willmott και Peter Liese παρουσιάζουν τις συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott και Peter Liese.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017 και σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.


13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής ECON να μην διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2017).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της Τετάρτης 5 Απριλίου 2017.


14. Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ [2015/2342(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Elena Valenciano και Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Οι Elena Valenciano και Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marie-Christine Vergiat (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Ελευθέριος Συναδινός, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Ελένη Θεοχάρους, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται στις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume και Helga Stevens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Νεοκλής Συλικιώτης, Michaela Šojdrová και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Elena Valenciano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.


15. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Οι Jan Olbrycht και Isabelle Thomas παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Λευτέρης Χριστοφόρου, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017, σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017 και σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.


16. Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0041/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Απριλίου 2015 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2015). Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 29 Απριλίου 2015 (σημείο 10.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015).

Η Neena Gill παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Neena Gill.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.


17. Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις14 Σεπτεμβρίου 2016 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016). Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2016(σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016).

Ο Petr Ježek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan και Paul Tang.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Petr Ježek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 602.068/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου