Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 239kWORD 74k
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
 6.Juhlaistunto – Saksan liittotasavalta
 7.Äänestykset
  7.1.Kalastusalusten ominaisuudet ***I (äänestys)
  7.2.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)
  7.3.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (äänestys)
  7.4.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (äänestys)
  7.5.Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 12.Lääkinnälliset laitteet ***II – In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (keskustelu)
 15.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) – Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (keskustelu)
 16.Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)
 17.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja II 2016 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


3. Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)

Kertomus autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta [2016/2215(INI)] - Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta. Esittelijät: Jens Gieseke ja Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, joka ilmoitti myös käännösongelmasta tekstissä (puhemies sanoi antavansa asian asiasta vastaavien yksikköjen käsiteltäväksi), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López ja Andor Deli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieliin, että 14. maaliskuuta 2017 parlamentin puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle seuraamuksen tämän 1. maaliskuuta 2017 pidetyssä istunnossa naisista esittämien sopimattomien huomautusten johdosta (istunnon pöytäkirja 1.3.2017, kohta 5 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 5).

Janusz Korwin-Mikke valitti päätöksestä 27. maaliskuuta 2017.

Puhemiehistö käsitteli eilen maanantaina 3. huhtikuuta 2017 pitämässään kokouksessa valitusta ja päätti pitää puhemiehen päätöksen voimassa.

Puhemies muistutti, että seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä 30 päivän ajan ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan kymmenen peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa, 14. maaliskuuta 2017 alkaen ja kolmanneksi kiellosta edustaa parlamenttia parlamenttien välisessä valtuuskunnassa, parlamenttien välisessä kokouksessa tai missään toimielinten välisissä yhteyksissä enintään yhden vuoden ajan 14. maaliskuuta 2017 alkaen.


5. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Margot Parker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettin klo 11.35 juhlaistunnon alkua odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

6. Juhlaistunto – Saksan liittotasavalta

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 juhlaistuntoon Saksan liittotasavallan presidentin Frank-Walter Steinmeierin puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kalastusalusten ominaisuudet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2017)0097)

Daniel Dalton (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.3. Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (äänestys)

Mietintö palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta [2016/2222(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (äänestys)

Mietintö naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla [2016/2204(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Marijana Petir ja Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0099)

Puheenvuorot:

Liadh Ní Riada ”yrittäjä-äidit”-sanan käytöstä.


7.5. Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (äänestys)

Kathleen Van Bremptin, Jens Gieseken ja Gerben-Jan Gerbrandyn autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta työjärjestyksen 198 artiklan 12 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo ja Igor Šoltes

Mietintö Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes ja José Inácio Faria

Mietintö Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria ja Franc Bogovič

Mietintö Marijana Petir ja Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek ja Anna Záborská

Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta – (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries ja Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (2017/2649(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron (puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro), Stelios Kouloglou, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Georgios Kyrtsos vastasi, Maria João Rodrigues (puhemies antoi tarkempia tietoja komission läsnäolosta keskustelussa), Sofia Sakorafa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (puhemies antoi tarkempia tietoja keskustelun järjestämisestä), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, joka arvosteli Auke Zijlstran puheenvuorossaan esittämiä huomautuksia (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Udo Voigt, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon José Manuel Fernandes vastasi, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos ja Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot ja Kostas Chrysogonos.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Lääkinnälliset laitteet ***II – In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott ja Peter Liese esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach ja Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott ja Peter Liese.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.5 ja istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.6.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistutti, että ECON-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta komission delegoitua asetusta vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä annettiin tiedoksi maanantaina 3. huhtikuuta 2017 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 3.4.2017, kohta 10).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


14. Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (keskustelu)

Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys [2015/2342(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra esittelivät mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Marie-Christine Vergiat (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski keskustelun johtamisesta (puhemies palautti mieliin sinisen kortin kysymyksiin sovellettavan menettelyn), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume ja Helga Stevens.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Elena Valenciano.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.22.


15. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) – Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Suositus, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [2017/2051(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas ja Jean-Paul Denanot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski ja Brian Hayes.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.9, istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.10 ja istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.11.


16. Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0041/2015)

Keskustelu käytiin 28. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 15). Äänestys toimitettiin 29. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.61).

Neena Gill esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Neena Gill.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.7.


17. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 20). Äänestys toimitettiin 15. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.6).

Petr Ježek esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan ja Paul Tang.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Petr Ježek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.8.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 602.068/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö