Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 75k
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 3.Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimas (diskusijos)
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)
 6.Iškilmingas posėdis. Vokietijos Federacinė Respublika
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Žvejybinių laivų charakteristikos ***I (balsavimas)
  7.2.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  7.3.Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (balsavimas)
  7.4.Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (balsavimas)
  7.5.Rekomendacijų, parengtų atlikus išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą, projektas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)
 12.Medicinos priemonės ***II - In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (diskusijos)
 15.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija). Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (diskusijos)
 16.Pinigų rinkos fondai ***I (diskusijos)
 17.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. pirmąją ir antrąją spalio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


3. Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimas (diskusijos)

Pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo [2016/2215(INI)] - Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas. Pranešėjai: Jens Gieseke ir Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017).

Jens Gieseke ir Gerben-Jan Gerbrandy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, jis taip pat informavo apie teksto vertimo problemą (pirmininkas įsipareigojo kreiptis į šiuo klausimu atsakingas tarnybas), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López ir Andor Deli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas priminė, kad 2017 m. kovo 14 d. Parlamento pirmininkas priėmė sprendimą skirti nuobaudą Janusz Korwin-Mikke, nes 2017 m. kovo 1 d. plenariniame posėdyje jis išsakė nepriimtinas pastabas apie moteris (2017 03 01 protokolo 5 punktas ir 2017 03 14 protokolo 5 punktas).

2017 m. kovo 27 d. Janusz Korwin-Mikke apskundė šį sprendimą.

2017 m. balandžio 3 d. posėdyje Biuras apsvarstė šį skundą ir patvirtino Parlamento pirmininko sprendimą.

Pirmininkas priminė, kad buvo skirta tokia nuobauda: pirma, atimti teisę gauti dienpinigius 30 dienų laikotarpiu, antra, nuo 2017 m. kovo 14 d. laikinai (10 Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) uždrausti dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje, tai neturi poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, ir, trečia, nuo 2017 m. kovo 14 d. vieneriems metams uždrausti atstovauti Parlamentui tarpparlamentinėse delegacijose, tarpparlamentinėse konferencijose ar kituose tarpinstituciniuose forumuose.


5. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

Daniel Dalton pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, ir Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nicola Danti, Evžen Tošenovský (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Margot Parker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julie Girling), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 04 protokolo 7.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš iškilmingą posėdį ir atnaujintas 12 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

6. Iškilmingas posėdis. Vokietijos Federacinė Respublika

Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidento Franko-Walterio Steinmeierio kalbos proga nuo 12.00 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Žvejybinių laivų charakteristikos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Werner Kuhn (A8-0376/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0096).


7.2. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA-PROV(2017)0097).

Po balsavimo kalbėjo Daniel Dalton (pranešėjas), jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė klausimą grąžinti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė jo prašymui.


7.3. Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo [2016/2222(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A8-0066/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0098).


7.4. Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse [2016/2204(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Marijana Petir ir Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0099).

Kalbėjo:

Liadh Ní Riada dėl sąvokos „motinos verslininkės“ vartojimo.


7.5. Rekomendacijų, parengtų atlikus išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą, projektas (balsavimas)

Rekomendacijos dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo projektas, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 12 dalį Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu pateikė Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke ir Gerben-Jan Gerbrandy (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo ir Igor Šoltes

Pranešimas: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes ir José Inácio Faria

Pranešimas: Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria ir Franc Bogovič

Pranešimas: Marijana Petir ir Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek ir Anna Záborská

Rekomendacijų, parengtų atlikus išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą, projektas - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries ir Seán Kelly


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (2017/2649(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sławomir Kłosowski), Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig dėl drbo tvarkos (kadangi tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos, pirmininkas nutraukė kalbėtoją), Stelios Kouloglou (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Georgios Kyrtsos, pastarasis į jį atsakė), Maria João Rodrigues (pirmininkas suteikė papildomos informacijos dėl Komisijos atstovų dalyvavimo diskusijose), Sofia Sakorafa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (pirmininkas suteikė papildomos informacijos dėl darbo organizavimo), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos kritiškai įvertino Auke Zijlstra pasakytus žodžius (pirmininkas pasižymėjo šį klausimą), Udo Voigt (pateikė mėlynosios kortelės klausimą José Manuel Fernandes, pastarasis į jį atsakė), Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.


12. Medicinos priemonės ***II - In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A8-0069/2017).

Glenis Willmott ir Peter Liese pristatė rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach ir Andreas Schwab.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott ir Peter Liese.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.5 punktas ir 2017 04 05 protokolo 9.6 punktas


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas priminė, kad apie ECON komiteto rekomendaciją neprieštarauti Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, buvo paskelbta 2017 m. balandžio 3 d., pirmadienio, plenariniame posėdyje (2017 04 03 protokolo 10 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2017 m. balandžio 5 d., trečiadienio, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


14. Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (diskusijos)

Pranešimas „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“ [2015/2342(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marie-Christine Vergiat (LIBE komiteto nuomonės referentė), Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elena Valenciano), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski dėl diskusijų eigos (pirmininkė priminė mėlynosios kortelės klausimams taikomą tvarką), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume ir Helga Stevens.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sławomir Kłosowski), Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová ir Julie Ward.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Elena Valenciano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.22 punktas.


15. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija). Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [2017/2051(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas ir Jean-Paul Denanot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski ir Brian Hayes.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.9 punktas, 2017 04 05 protokolo 9.10 punktas ir 2017 04 05 protokolo 9.11 punktas


16. Pinigų rinkos fondai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Neena Gill (A8-0041/2015).

Diskusijos vyko 2015 m. balandžio 28 d. (2015 04 28 protokolo 15 punktas). Balsavimas vyko 2015 m. balandžio 29 d. (2015 04 29 protokolo 10.61 punktas).

Neena Gill pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Neena Gill.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.7 punktas.


17. Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Diskusijos vyko 2016 m. rugsėjo 14 d. (2016 09 14 protokolo 20 punktas). Balsavimas vyko 2016 m. rugsėjo 15 d. (2016 09 15 protokolo 11.6 punktas).

Petr Ježek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan ir Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Petr Ježek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.8 punktas.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 602.068/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Teisinė informacija - Privatumo politika