Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 74k
Otrdiena, 2017. gada 4. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (debates)
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (debates)
 6.Svinīgā sēde – Vācijas Federatīvā Republika
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Zvejas kuģu īpašības ***I (balsošana)
  7.2.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  7.3.Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (balsošana)
  7.4.Sievietes un viņu loma lauku apvidos (balsošana)
  7.5.Ieteikuma projekts, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Pašreizējais stāvoklis otrajā Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pārskatīšanā (debates)
 12.Medicīniskas ierīces ***II – In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (debates)
 15.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** – Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) – Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (debates)
 16.Naudas tirgus fondi ***I (debates)
 17.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada oktobra I un II sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


3. Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (debates)

Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē [2016/2215(INI)] - Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē. Referenti: Jens Gieseke un Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017).

Jens Gieseke un Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, tostarp lai norādītu uz problēmu teksta tulkojumā (sēdes vadītājs apņēmās nodot šo jautājumu izskatīšanai atbildīgajiem dienestiem), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López un Andor Deli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs atgādināja, ka 2017. gada 14. martā Parlamenta priekšsēdētājs nolēma piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke par nepieņemamiem izteikumiem attiecībā uz sievietēm 2017. gada 1. marta plenārsēdē (1.3.2017. protokola 5. punkts un 14.3.2017. protokola 5. punkts).

2017. gada 27. martā Janusz Korwin-Mikke šo lēmumu pārsūdzēja.

Prezidijs minēto pārsūdzību izskatīja savā iepriekšējās dienas, 2017. gada 3. aprīļa, sanāksmē un apstiprināja priekšsēdētāja lēmumu.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka minētās sankcijas izpaužas kā, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz 30 dienām, otrkārt un neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšana visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz desmit secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2017. gada 14. martu, un, treškārt, aizliegums uz vienu gadu, sākot ar 2017. gada 14. martu, pārstāvēt Parlamentu parlamentu sadarbības delegācijās, starpparlamentārās konferencēs vai jebkādos citos starpinstitucionālos forumos.


5. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Ivan Štefanec PPE grupas vārdā un Christel Schaldemose S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vicky Ford ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Margot Parker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi un Sergio Gutiérrez Prieto.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Karmenu Vella un Daniel Dalton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2017. protokola 7.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35, gaidot svinīgo sēdi, un atsākta plkst. 12.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

6. Svinīgā sēde – Vācijas Federatīvā Republika

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta Frank-Walter Steinmeier uzrunai.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Zvejas kuģu īpašības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Werner Kuhn (A8-0376/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0096).


7.2. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2017)0097).

Uzstājās Daniel Dalton (referents) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.3. Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (balsošana)

Ziņojums par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu [2016/2222(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kateřina Konečná (A8-0066/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0098).


7.4. Sievietes un viņu loma lauku apvidos (balsošana)

Ziņojums par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos [2016/2204(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Marijana Petir un Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0099).

Uzstāšanās

Liadh Ní Riada – par termina “mātes uzņēmējas” lietošanu.


7.5. Ieteikuma projekts, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (balsošana)

Ieteikuma projekts, ko saskaņā ar Reglamenta 198. panta 12. punktu iesniedza Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke un Gerben-Jan Gerbrandy Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē vārdā, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Werner Kuhn ziņojums - A8-0376/2016
Nicola Caputo un Igor Šoltes

Daniel Dalton ziņojums - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes un José Inácio Faria

Kateřina Konečná ziņojums - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria un Franc Bogovič

Marijana Petir un Maria Lidia Senra Rodríguez ziņojums - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek un Anna Záborská

Ieteikuma projekts, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries un Seán Kelly


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Pašreizējais stāvoklis otrajā Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pārskatīšanā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pašreizējais stāvoklis otrajā Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pārskatīšanā (2017/2649(RSP)).

Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig, lai atgādinātu par Reglamentā paredzēto kārtību (tā kā uzstāšanās nebija atgādināšana par Reglamentā paredzēto kārtību, sēdes vadītājs viņu pārtrauca), Stelios Kouloglou, uzdodot zilās kartītes jautājumu Georgios Kyrtsos, kas uz to atbildēja, Maria João Rodrigues (sēdes vadītājs sniedza precizējumus par Komisijas klātbūtni debatēs), Sofia Sakorafa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (sēdes vadītājs sniedza precizējumus par debašu norisi), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, kritizējot Auke Zijlstra uzstāšanos (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), Udo Voigt, uzdodot zilās kartītes jautājumu José Manuel Fernandes, kas uz to atbildēja, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides un Sergio Gutiérrez Prieto.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos un Nicola Caputo.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.


12. Medicīniskas ierīces ***II – In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).

Glenis Willmott un Peter Liese iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach un Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios un Maria Grapini.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott un Peter Liese.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.5. punkts un 5.4.2017. protokola 9.6. punkts.


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka par ECON komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem, tika paziņots pirmdienas, 2017. gada 3. aprīļa, plenārsēdē (3.4.2017. protokola 10. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs trešdienas, 2017. gada 5. aprīļa, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


14. Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (debates)

Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme [2015/2342(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja. Referenti: Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marie-Christine Vergiat (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski par debašu norisi (sēdes vadītāja atgādināja zilās kartītes jautājumiem piemērojamo procedūru), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume un Helga Stevens.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová un Julie Ward.

Uzstājās Neven Mimica un Elena Valenciano.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.22. punkts.


15. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** – Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) – Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (debates)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [2017/2051(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas un Jean-Paul Denanot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski un Brian Hayes.

Uzstājās Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht un Isabelle Thomas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.9. punkts, 5.4.2017. protokola 9.10. punkts un 5.4.2017. protokola 9.11. punkts.


16. Naudas tirgus fondi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Neena Gill (A8-0041/2015).

Debates notika 2015. gada 28. aprīlī (28.4.2015. protokola 15. punkts). Balsošana notika 2015. gada 29. aprīlī (29.4.2015. protokola 10.61. punkts).

Neena Gill iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Miguel Viegas.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Neena Gill.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.7. punkts.


17. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Debates notika 2016. gada 14. septembrī (14.9.2016. protokola 20. punkts). Balsošana notika 2016. gada 15. septembrī (15.9.2016. protokola 11.6. punkts).

Petr Ježek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan un Paul Tang.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Petr Ježek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.8. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 602.068/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika