Index 
Notulen
PDF 245kWORD 74k
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.Het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
 6.Plechtige vergadering - Bondsrepubliek Duitsland
 7.Stemmingen
  
7.1.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (stemming)
  
7.2.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)
  
7.3.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (stemming)
  
7.4.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (stemming)
  
7.5.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 12.Medische hulpmiddelen ***II - Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)
 15.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** - Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) - Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (debat)
 16.Geldmarktfondsen ***I (debat)
 17.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en II 2016 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


3. Het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)

Verslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector [2016/2215(INI)] - Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector. Rapporteurs: Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke ook om op een probleem met de vertaling van de tekst te wijzen (de Voorzitter zegt toe de bevoegde diensten met deze kwestie te belasten), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


4. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter wijst erop dat de Voorzitter op 14 maart 2017 heeft besloten een sanctie op te leggen aan Janusz Korwin-Mikke vanwege zijn onaanvaardbare opmerkingen over vrouwen tijdens de vergadering van 1 maart 2017 (punt 5 van de notulen van 1.3.2017 en punt 5 van de notulen van 14.3.2017).

Op 27 maart 2017 is Janusz Korwin-Mikke tegen dit besluit in beroep gegaan.

Tijdens zijn vergadering van gisteren, maandag 3 april 2017 heeft het Bureau dit beroep behandeld en het besluit van de Voorzitter bevestigd.

De Voorzitter wijst erop dat de sanctie in de eerste plaats bestaat uit het verlies van de verblijfsvergoeding voor de duur van 30 dagen, in de tweede plaats, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van 10 opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 14 maart 2017, en in de derde plaats uit een verbod om het Parlement te vertegenwoordigen in een interparlementaire delegatie, een interparlementaire conferentie of een interparlementair forum voor de duur van een jaar, met ingang van 14 maart 2017.


5. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, en Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Margot Parker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 4.4.2017.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de zitting om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

6. Plechtige vergadering - Bondsrepubliek Duitsland

Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Frank-Walter Steinmeier, president van de Bondsrepubliek Duitsland.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0097)

Het woord wordt gevoerd door Daniel Dalton (rapporteur), na de stemming, om te verzoeken de zaak terug te verwijzen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


7.3. Palmolie en de ontbossing van regenwouden (stemming)

Verslag over palmolie en de ontbossing van regenwouden [2016/2222(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (stemming)

Verslag over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden [2016/2204(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Marijana Petir en Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0099)

Het woord werd gevoerd door:

Liadh Ní Riada over het gebruik van het woord «mompreneurs».


7.5. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)

Ontwerpaanbeveling ingediend overeenkomstig artikel 198, lid 12, van het Reglement, door Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy, namens de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector, naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo en Igor Šoltes

Verslag Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes en José Inácio Faria

Verslag Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria en Franc Bogovič

Verslag Marijana Petir en Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek en Anna Záborská

Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries en Seán Kelly.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (2017/2649(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig om te wijzen op het Reglement (aangezien de woorden van de spreker geen betrekking hebben op het Reglement, onderbreekt de Voorzitter de spreker), Stelios Kouloglou om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Georgios Kyrtsos, die hierop ingaat, Maria João Rodrigues (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de aanwezigheid van de Commissie tijdens het debat), Sofia Sakorafa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de organisatie van het debat), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos om kritiek uit te oefenen op de woorden van Auke Zijlstra (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Udo Voigt om een "blauwe kaart"-vraag te stellen José Manuel Fernandes, die hierop ingaat, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


12. Medische hulpmiddelen ***II - Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lazing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott en Peter Liese lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach en Andreas Schwab.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott en Peter Liese.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 5.4.2017 en punt 9.6 van de notulen van 5.4.2017.


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat op maandag 3 april 2017 in de plenaire vergadering kennis is gegeven van de aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (punt 10 van de notulen van 3.4.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 5 april 2017


14. Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)

Verslag over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU [2015/2342(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski over het verloop van het debat (de Voorzitter wijst op de toepasselijke procedure met betrekking tot "blauwe kaart"-vragen), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume en Helga Stevens.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Elena Valenciano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.22 van de notulen van 5.4.2017.


15. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** - Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) - Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht en Isabelle Thomas leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas en Jean-Paul Denanot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski en Brian Hayes.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 5.4.2017, punt 9.10 van de notulen van 5.4.2017 en punt 9.11 van de notulen van 5.4.2017.


16. Geldmarktfondsen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 april 2015 (punt 15 van de notulen van 28.4.2015). De stemming heeft plaatsgevonden op 29 april 2015 (punt 10.61 van de notulen van 29.4.2015).

Neena Gill leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Neena Gill.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 5.4.2017.


17. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op14 september 2016 (punt 20 van de notulen van 14.9.2016). De stemming heeft plaatsgevonden op 15 september 2016(punt 11.6 van de notulen van 15.9.2016).

Petr Ježek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan en Paul Tang.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Petr Ježek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 5.4.2017.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 602.068/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid