Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 75k
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 3.Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Republika Federalna Niemiec
 7.Głosowanie
  7.1.Parametry statków rybackich ***I (głosowanie)
  7.2.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)
  7.3.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (głosowanie)
  7.4.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (głosowanie)
  7.5.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 12.Wyroby medyczne ***II - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (debata)
 16.Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)
 17.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji październikowej 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


3. Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym [2016/2215(INI)] - Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym. Współsprawozdawcy: Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, który zasygnalizował również problem z tłumaczeniem tekstu (przewodniczący zobowiązał się zgłosić problem właściwym służbom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López i Andor Deli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że w dniu 14 marca 2017 r. przewodniczący Parlamentu zadecydował o nałożeniu na Janusza Korwin-Mikkego sankcji w związku z niedopuszczalnymi uwagami na temat kobiet, jakie poseł wygłosił na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 marca 2017 r. (pkt 5 protokołu z dnia 1.3.2017 i pkt 5 protokołu z dnia 14.3.2017).

W dniu 27 marca 2017 r. Janusz Korwin-Mikke odwołał się od tej decyzji.

Podczas posiedzenia w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. Prezydium rozpatrzyło jego odwołanie i utrzymało decyzję przewodniczącego.

Przewodniczący przypomniał, że sankcja polegała, po pierwsze, na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 30 dni, po drugie i bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym, na całkowitym zawieszeniu uczestnictwa w pracach Parlamentu i jego organów przez okres 10 następujących po sobie dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r., oraz po trzecie, na zakazie reprezentowania Parlamentu w delegacjach międzyparlamentarnych, na międzyparlamentarnych konferencjach lub na forach międzyinstytucjonalnych przez okres jednego roku, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r.


5. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE i Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Margot Parker, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 4.4.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.35, w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie, i wznowione o godz. 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

6. Uroczyste posiedzenie - Republika Federalna Niemiec

W godz. od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Parametry statków rybackich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2017)0097)

Po głosowaniu głos zabrał Daniel Dalton (sprawozdawca), wnioskując o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament przyjął wniosek.


7.3. Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych [2016/2222(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich [2016/2204(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Marijana Petir i Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0099)

Wystąpienia

Liadh Ní Riada w sprawie użycia wyrażenia mompreneurs”.


7.5. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Projekt zalecenia, który zgodnie z art. 198 ust. 12 Regulaminu złożyli Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo i Igor Šoltes

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes i José Inácio Faria

Sprawozdanie Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria i Franc Bogovič

Sprawozdanie Marijana Petir i Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek i Anna Záborská

Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries i Seán Kelly.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (2017/2649(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sławomira Kłosowskiego, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig w sprawie wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu (ponieważ wystąpienie nie stanowiło wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu, Przewodniczący przerwał mówcy), Stelios Kouloglou, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Georgiosowi Kyrtsosowi, który udzielił odpowiedzi, Maria João Rodrigues (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do obecności Komisji podczas debaty), Sofia Sakorafa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do organizacji debaty), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos w celu skrytykowania wypowiedzi Aukego Zijlstry (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), Udo Voigt, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki José Manuelowi Fernandesowi, który udzielił odpowiedzi, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


12. Wyroby medyczne ***II - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylającego dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott i Peter Liese przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios i Maria Grapini.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott i Peter Liese.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 5.4.2017 i pkt 9.6 protokołu z dnia 5.4.2017.


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji ECON, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów, zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 3.4.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w środę 5 kwietnia 2017 r.


14. Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE [2015/2342(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marie-Christine Vergiat (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski w sprawie prowadzenia debaty (przewodnicząca przypomniała procedurę stosowaną w przypadku pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume i Helga Stevens.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sławomira Kłosowskiego, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová i Julie Ward.

Głos zabrali: Neven Mimica i Elena Valenciano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.22 protokołu z dnia 5.4.2017.


15. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Sprawozdanie w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht i Isabelle Thomas przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL i Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas i Jean-Paul Denanot.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski i Brian Hayes.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht i Isabelle Thomas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 5.4.2017, pkt 9.10 protokołu z dnia 5.4.2017 i pkt 9.11 protokołu z dnia 5.4.2017.


16. Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie funduszy rynku pieniężnego [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill CBE (A8-0041/2015)

Debata odbyła się dnia 28 kwietnia 2015 r. (pkt 15 protokołu z dnia 28.4.2015). Głosowanie odbyło się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 10.61 protokołu z dnia 29.4.2015).

Neena Gill przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Miguel Viegas.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Neena Gill.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 5.4.2017.


17. Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Debata odbyła się dnia 14 września 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 14.9.2016). Głosowanie odbyło się dnia 15 września 2016 r. (pkt 11.6 protokołu z dnia 15.9.2016).

Petr Ježek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Petr Ježek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 5.4.2017.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 602.068/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności