Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 75k
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza – Nemecká spolková republika
 7.Hlasovanie
  7.1.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (hlasovanie)
  7.2.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)
  7.3.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (hlasovanie)
  7.4.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (hlasovanie)
  7.5.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 12.Zdravotnícke pomôcky ***II - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 15.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** - Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) - Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (rozprava)
 16.Fondy peňažného trhu ***I (rozprava)
 17.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

UTOROK 4. APRÍLA 2017

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej októbrovej a druhej októbrovej schôdzi 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


3. Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)

Správa o vyšetrovaní merania emisií v automobilovom priemysle [2016/2215(INI)] - Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle. Spravodajcovia: Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy predstavili správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, ktorý upozornil na problém s prekladom textu (predseda prisľúbil, že vec postúpi dotknutým príslušným útvarom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpila: Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


4. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúci pripomenul, že 14. marca 2017 predseda Parlamentu rozhodol o uložení sankcie Januszovi Korwinovi-Mikkemu pre neprijateľné poznámky, ktoré vyslovil počas rokovania 1. marca 2017 na adresu žien (bod 5 zápisnice zo dňa 1.3.2017 a bod 5 zápisnice zo dňa 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke sa 27. marca 2017 proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

Predsedníctvo na svojej schôdzi v pondelok 3. apríla 2017 toto odvolanie preskúmalo a potvrdilo rozhodnutie predsedu.

Predsedajúci pripomenul, že sankcia spočíva, po prvé, v strate nároku na denný príspevok na obdobie 30 dní, po druhé, bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie hlasovacieho práva počas plenárnej schôdze, v pozastavení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie 10 po sebe idúcich dní, počas ktorého sa konajú schôdze Parlamentu alebo ktoréhokoľvek z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to počnúc 14. marcom 2017, a po tretie, v zákaze zastupovania Parlamentu v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziparlamentnom fóre na obdobie jedného roka od 14. marca 2017.


5. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Štefanec v mene skupiny PPE a Christel Schaldemose v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Margot Parker, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Karmenu Vella a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 4.4.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h pre slávnostnú schôdzu a pokračovalo o 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

6. Slávnostná schôdza – Nemecká spolková republika

Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti prejavu Franka-Waltera Steinmeiera, prezidenta Nemeckej spolkovej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2017)0097)

Vystúpil Daniel Dalton, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania. Parlament žiadosť schválil.


7.3. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (hlasovanie)

Správa o palmovom oleji a likvidácii dažďových pralesov [2016/2222(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (hlasovanie)

Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach [2016/2204(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0099)

Vystúpenia:

Liadh Ní Riada o používaní výrazu „matky podnikateľky“.


7.5. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Návrh odporúčania, ktorý v súlade s článkom 198 ods. 12 rokovacieho poriadku predložili Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy, v mene Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle, v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo a Igor Šoltes

Správa: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes a José Inácio Faria

Správa: Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria a Franc Bogovič

Správa: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek a Anna Záborská

Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries a Seán Kelly.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (2017/2649(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig s procedurálnou námietkou (vystúpenie nebolo procedurálnou námietkou a predsedajúci rečníka prerušil), Stelios Kouloglou, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Georgiosovi Kyrtsosovi, ktorý odpovedal na otázku, Maria João Rodrigues (predsedajúci uviedol spresnenie k prítomnosti Komisie na rozprave), Sofia Sakorafa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (predsedajúci uviedol spresnenie k organizácii rozpravy), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, ktorý reagoval kriticky na výroky, ktoré počas svojho vystúpenia predniesol Auke Zijlstra (predsedajúci to vzal na vedomie), Udo Voigt, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, ktorý odpovedal na otázku, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.


12. Zdravotnícke pomôcky ***II - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott a Peter Liese uviedli odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach a Andreas Schwab.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Maria Grapini.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott a Peter Liese.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 5.4.2017 a bod 9.6 zápisnice zo dňa 5.4.2017.


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúci pripomenul, že odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov, bolo oznámené v pléne v pondelok 3. apríla 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 3.4.2017).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo schôdze zo stredy 5. apríla 2017.


14. Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)

Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ [2015/2342(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra predstavili správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marie-Christine Vergiat (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski k vedeniu rozpravy (predsedajúca pripomenula postup platný v prípade otázok položených zdvihnutím modrej karty), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume a Helga Stevens.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

Vystúpili: Neven Mimica a Elena Valenciano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 5.4.2017.


15. Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** - Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) - Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (rozprava)

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [2017/2051(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uviedli svoje správy

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas a Jean-Paul Denanot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski a Brian Hayes.

Vystúpili: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 5.4.2017, bod 9.10 zápisnice zo dňa 5.4.2017 a bod 9.11 zápisnice zo dňa 5.4.2017.


16. Fondy peňažného trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0041/2015)

Rozprava sa uskutočnila 28. apríla 2015 (bod 15 zápisnice zo dňa 28.4.2015). Hlasovanie sa uskutočnilo 29. apríla 2015 (bod 10.61 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

Neena Gill uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Neena Gill.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 5.4.2017.


17. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Rozprava sa uskutočnila 14. septembra 2016 (bod 20 zápisnice zo dňa 14.9.2016). Hlasovanie sa uskutočnilo 15. septembra 2016 (bod 11.6 zápisnice zo dňa 15.9.2016).

Petr Ježek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Petr Ježek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 5.4.2017.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 602.068/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia