Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 74k
Torek, 4. april 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)
 6.Slavnostna seja - Zvezna republika Nemčija
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Značilnosti ribiških plovil ***I (glasovanje)
  
7.2.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (glasovanje)
  
7.3.Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (glasovanje)
  
7.4.Ženske in njihova vloga na podeželju (glasovanje)
  
7.5.Preiskava o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Stanje drugega pregleda programa za ekonomsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 12.Medicinski pripomočki ***II - In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (razprava)
 15.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** - Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) - Sprostitev varnostne rezerve (razprava)
 16.Skladi denarnega trga ***I (razprava)
 17.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ***I (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem oktobra 2016, je na voljo na spletišču Europarl.


3. Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)

Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju [2016/2215(INI)] - Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju. Soporočevalca: Jens Gieseke in Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke in Gerben-Jan Gerbrandy sta predstavila poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, ki je prav tako opozoril na težavo pri prevodu besedila (predsednik je obljubil, da bo zadevo predložil pristojnim službam), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López in Andor Deli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


4. Sporočilo predsedstva

Predsedujoči je spomnil, da je 14. marca 2017 predsednik Parlamenta sklenil kaznovati Janusza Korwin-Mikkeja zaradi nesprejemljivih opazk na račun žensk, ki jih je izrekel na zasedanju 1. marca 2017 (točka 5 zapisnika z dne 1.3.2017 in točka 5 zapisnika z dne 14.3.2017).

27. marca 2017 se je Janusz Korwin-Mikke pritožil na ta sklep.

Na včerajšnji seji, v ponedeljek, 3. aprila 2017, je predsedstvo obravnavalo omenjeno pritožbo in potrdilo sklep predsednika.

Predsedujoči je spomnil, da je kazen sestavljena, prvič, iz izgube pravice do izplačila dnevnic za obdobje 30 dni, drugič in brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju, iz izključitve iz vseh dejavnosti Parlamenta in njegovih organov za obdobje 10 zaporednih dni, ko se sestane Parlament ali kateri koli od njegovi organov, odborov ali delegacij, z začetkom veljavnosti 14. marca 2017, in tretjič, iz prepovedi, da predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu za eno leto, z začetkom veljavnosti 14. marca 2017.


5. Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Karima Delli (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Ivan Štefanec v imenu skupine PPE, in Christel Schaldemose v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Vicky Ford v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Margot Parker, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi in Sergio Gutiérrez Prieto.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Karmenu Vella in Daniel Dalton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 4.4.2017.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.35 v pričakovanju slavnostne seje, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

6. Slavnostna seja - Zvezna republika Nemčija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi govora predsednika Zvezne republike Nemčije Frank-Walterja Steinmeierja.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Značilnosti ribiških plovil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2017)0097)

Govoril je Daniel Dalton (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se vprašanje posreduje pristojnemu odboru za izvedbo medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


7.3. Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (glasovanje)

Poročilo o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov [2016/2222(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Ženske in njihova vloga na podeželju (glasovanje)

Poročilo o ženskah in njihovi vlogi na podeželju [2016/2204(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Marijana Petir in Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0099)

Govori

Liadh Ní Riada o uporabi izraza “matere podjetnice”.


7.5. Preiskava o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Osnutek priporočila, ki so ga v skladu s členom 198(12) Poslovnika predložili Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke in Gerben-Jan Gerbrandy v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo in Igor Šoltes

Poročilo: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes in José Inácio Faria

Poročilo: Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria in Franc Bogovič

Poročilo: Marijana Petir in Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek in Anna Záborská

Osnutek priporočila po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries in Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Stanje drugega pregleda programa za ekonomsko prilagoditev za Grčijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Stanje drugega pregleda programa za ekonomsko prilagoditev za Grčijo (2017/2649(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manolis Kefalogiannis v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sławomir Kłosowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig, ki je želel opozoriti na Poslovnik (ker govor ni zadeval Poslovnika, je predsedujoči prekinil govornika), Stelios Kouloglou, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Georgiosu Kyrtsosu, ki je nanj odgovoril, Maria João Rodrigues (predsedujoči je pojasnil prisotnost Komisije pri razpravi), Sofia Sakorafa, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (predsedujoči je pojasnil organizacijo razprave), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, ki je kritiziral izjave Aukeja Zijlstre med njegovim govorom (predsedujoči je to vzel na znanje), Udo Voigt, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Joséju Manuelu Fernandesu, ki je nanj odgovoril, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides in Sergio Gutiérrez Prieto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos in Nicola Caputo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Razprava se je zaključila.


12. Medicinski pripomočki ***II - In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott in Peter Liese sta predstavila priporočili za drugo obravnavo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Biljana Borzan v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach in Andreas Schwab.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios in Maria Grapini.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott in Peter Liese.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 5.4.2017 in točka 9.6 zapisnika z dne 5.4.2017.


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je spomnil, da je bilo na plenarnem zasedanju v ponedeljek, 3. aprila 2017, (točka 10 zapisnika z dne 3.4.2017) objavljeno priporočilo odbora ECON, naj se ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov.

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno po bo v Sprejetih besedilih seje v sredo, 5. aprila 2017.


14. Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (razprava)

Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU [2015/2342(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Elena Valenciano in Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano in Agustín Díaz de Mera García Consuegra sta predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Marie-Christine Vergiat (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski o poteku razprave (predsedujoča je spomnila na pravila postopka pri vprašanjih z dvigom modrega kartončka), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume in Helga Stevens.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová in Julie Ward.

Govorila sta Neven Mimica in Elena Valenciano.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.22 zapisnika z dne 5.4.2017.


15. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** - Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) - Sprostitev varnostne rezerve (razprava)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht in Isabelle Thomas sta predstavila poročila.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas in Jean-Paul Denanot.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski in Brian Hayes.

Govorili so Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht in Isabelle Thomas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 5.4.2017, točka 9.10 zapisnika z dne 5.4.2017 in točka 9.11 zapisnika z dne 5.4.2017.


16. Skladi denarnega trga ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Razprava je potekala dne 28. aprila 2015 (točka 15 zapisnika z dne 28.4.2015). Glasovanje je potekalo dne 29. aprila 2015 (točka 10.61 zapisnika z dne 29.4.2015).

Neena Gill je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Miguel Viegas.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Neena Gill.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 5.4.2017.


17. Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Razprava je potekala dne 14. septembra 2016 (točka 20 zapisnika z dne 14.9.2016). Glasovanje je potekalo dne 15. septembra 2016 (točka 11.6 zapisnika z dne 15.9.2016).

Petr Ježek je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Petr Ježek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 5.4.2017.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 602.068/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov