Index 
Protokoll
PDF 240kWORD 73k
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
 6.Högtidligt möte - Förbundsrepubliken Tyskland
 7.Omröstning
  
7.1.Fiskefartygs egenskaper ***I (omröstning)
  
7.2.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)
  
7.3.Palmolja och avverkning av regnskogar (omröstning)
  
7.4.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (omröstning)
  
7.5.Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 12.Medicintekniska produkter ***II - Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt)
 15.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** - Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) - Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (debatt)
 16.Penningmarknadsfonder ***I (debatt)
 17.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och oktober II 2016 finns tillgängligt på Europarl.


3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)

Betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin [2016/2215(INI)] - Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin. Föredragande: Jens Gieseke och Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke och Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för betänkandet.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, också för att signalera ett översättningsproblem (talmannen åtog sig att kontakta berörda avdelningar), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att parlamentets talman den 14 mars 2017 hade beslutat om påföljder mot Janusz Korwin-Mikke på grund av dennes oacceptabla uttalanden om kvinnor vid sammanträdet den 1 mars 2017 (punkt 5 i protokollet av den 1.3.2017 och punkt 5 i protokollet av den 14.3.2017).

Den 27 mars 2017 hade Janusz Korwin-Mikke överklagat beslutet.

Vid sitt sammanträde den 3 april 2017 hade presidiet behandlat överklagandet och bekräftat talmannnens beslut.

Talmannen påminde om att påföljderna innebar för det första förlust av dagtraktamentet i 30 dagar, för det andra tillfälligt upphävande, utan att det påverkar rätten att rösta vid plenarsammanträden, av deltagande i all verksamhet i parlamentet och dess organ i 10 på varandra följande dagar då parlamentet eller något av dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 14 mars 2017, och för det tredje ett förbud mot att företräda parlamentet i en interparlamentarisk delegation, vid en interparlamentarisk konferens eller i någon annat interinstitutionellt sammanhang i ett år, från och med den 14 mars 2017.


5. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, och Christel Schaldemose för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Vicky Ford för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Margot Parker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Karmenu Vella och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 4.4.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 i väntan på det högtidliga mötet och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

6. Högtidligt möte - Förbundsrepubliken Tyskland

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Förbundsrepubliken Tysklands president Frank-Walter Steinmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Fiskefartygs egenskaper ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2017)0097)

Inlägg: Daniel Dalton (föredragande), som efter omröstningen begärde att ärendet skulle återförvisas till ansvarigt utskott i syfte att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet biföll begäran.


7.3. Palmolja och avverkning av regnskogar (omröstning)

Betänkande om palmolja och avverkning av regnskogar [2016/2222(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (omröstning)

Betänkande om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden [2016/2204(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marijana Petir och Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0099)

Inlägg:

Liadh Ní Riada, som yttrade sig om användningen av begreppet ”mammaföretagare”.


7.5. Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)

Förslag till rekommendation i enlighet med artikel 198.12 i arbestordningen från Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke och Gerben-Jan Gerbrandy, för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin, som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo och Igor Šoltes

Betänkande Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes och José Inácio Faria

Betänkande Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria och Franc Bogovič

Betänkande Marijana Petir och Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek och Anna Záborská

Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries och Seán Kelly


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2017/2649(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig, för en ordningsfråga (eftersom inlägget inte rörde någon ordningsfråga avbröt talmannen talaren), Stelios Kouloglou ställde en fråga ("blått kort") till Georgios Kyrtsos, som besvarade frågan, Maria João Rodrigues (talmannen redogjorde för kommissionens närvaro vid debatten), Sofia Sakorafa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (talmannen redogjorde för debattens upplägg), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, som riktade kritik mot Auke Zijlstras inlägg (talmannen noterade detta.), Udo Voigt ställde en fråga ("blått kort") till José Manuel Fernandes, som besvarade frågan, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos och Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot och Kostas Chrysogonos.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Medicintekniska produkter ***II - Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/428/EEG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott och Peter Liese redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios och Maria Grapini.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 5.4.2017 och punkt 9.6 i protokollet av den 5.4.2017.


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 3 april 2017 (punkt 10 i protokollet av den 3.4.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den onsdagen den 5 april 2017.


14. Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt)

Betänkande om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar [2015/2342(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Elena Valenciano och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano och Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Marie-Christine Vergiat (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Mariya Gabriel för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski, om debattens förlopp (talmannen påminde om förfarandet för att ställa frågor med ”blått kort”), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume och Helga Stevens.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová och Julie Ward.

Talare: Neven Mimica och Elena Valenciano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 5.4.2017.


15. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** - Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) - Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht och Isabelle Thomas redogjorde för betänkandena.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski och Brian Hayes.

Talare: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 5.4.2017, punkt 9.10 i protokollet av den 5.4.2017 och punkt 9.11 i protokollet av den 5.4.2017.


16. Penningmarknadsfonder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0041/2015)

Debatten hade ägt rum den 28 april 2015 (punkt 15 i protokollet av den 28.4.2015). Omröstningen hade ägt rum den 29 april 2015 (punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015).

Neena Gill redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Valdis Dombrovskis och Neena Gill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 5.4.2017.


17. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Debatten hade ägt rum den14 september 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.9.2016). Omröstningen hade ägt rum den15 september 2016(punkt 11.6 i protokollet av den 15.9.2016).

Petr Ježek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Petr Ježek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 5.4.2017.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 602.068/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy