Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Директива № 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществата органичен силиций (монометилсилантриол) и калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®), влагани в храните и използвани при производството на хранителни добавки (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бензовиндифлупир, хлорантранилипрол, делтаметрин, етофумезат, халоксифоп, Pepino Mosaic Virus, изолат с ниска вирулентност VC1, Pepino Mosaic Virus, изолат с ниска вирулентност VX1, оксатиапипролин, пентиопирад, пираклостробин, спиротетрамат, слънчогледово масло, толклофос-метил и тринексапак във или върху определени продукти (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - срок: 1 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуопирам; хексахлороциклохексан (НСН), алфа-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), бета-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), сума от изомери, с изключение на гама-изомера; линдан (хексахлороциклохексан (НСН), гама-изомер); никотин и профенофос във и върху определени продукти (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за трициклазол във или върху определени продукти (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат и ометоат във и върху определени продукти (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - срок: 17 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - срок: 17 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на [допълненията към] приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - срок: 28 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - срок: 23 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност