Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o organický kremík (metylsilántriol) a fosforylové oligosacharidy vápnika (POs-Ca®) pridávané do potravín a používané pri výrobe výživových doplnkov (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benzovindiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametrínu, etofumezátu, haloxyfopu, mierneho izolátu VC1 vírusu mozaiky pepina, mierneho izolátu VX1 vírusu mozaiky pepina, oxatiapiprolínu, pentiopyradu, pyraklostrobínu, spirotetramatu, slnečnicového oleja, tolklofos-metylu a trinexapaku v určitých produktoch alebo na nich (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - lehota: 1. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok fluopyram, hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), suma izomérov okrem gama-izoméru, lindán [hexachlórcyklohexán (HCH), gama-izomér], nikotín a profenofos v určitých produktoch alebo na nich (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí tricyklazolu v určitých produktoch alebo na nich (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v určitých produktoch alebo na nich (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - lehota: 17. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - lehota: 17. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII [menia dodatky k prílohe XVII] k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - lehota: 28. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - lehota: 23. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia