Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0237/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

6. Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
CRE

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εισαγωγική ομιλία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD (Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη τον ομιλητή λόγω των σχολίων του, που θεωρούνται ότι προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου), Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Michel Barnier (επικεφαλής διαπραγματευτής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox και Catherine Bearder.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa και Victor Boştinaru.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella και Manfred Weber.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Guy Verhofstadt, συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE, Manfred Weber, πρόεδρος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, πρόεδρος της Ομάδας S&D, Philippe Lamberts et Ska Keller, συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE, και Danuta Maria Hübner, πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017

—   Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017

—   David Coburn και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017.

Παρεμβαίνουν οι Vicky Ford σχετικά με τα σχόλια που διατύπωσαν ορισμένοι Βρετανοί βουλευτές κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και James Carver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου