Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0283(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0088/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0088/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0103

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

9.1. Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0103)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου