Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0117/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0117/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

9.10. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0112)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου