Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg

9. Hääletused (jätkamine)
CRE

9.1. Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0104)

Parlament kiitis protokolli ratifitseerimise heaks.


9.3. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0105)

Parlament kiitis protokolli ratifitseerimise heaks.


9.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0106)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0106)


9.5. Meditsiiniseadmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0107)

Sõnavõtud

Glenis Willmott ja Peter Liese enne hääletust.


9.6. In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0108)


9.7. Rahaturufondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A8-0041/2015)

Arutelu toimus 28. aprillil 2015 (28.4.2015 protokolli punkt 15).

Hääletus lükati edasi 29. aprilli 2015. aasta istungil (29.4.2015 protokolli punkt 10.61).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0109)


9.8. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Arutelu toimus 14. septembril 2016 (14.9.2016 protokolli punkt 20).

Hääletus lükati edasi 15. septembri 2016 istungil (15.9.2016 protokolli punkt 11.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0110)


9.9. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0111)


9.10. Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0112)


9.11. Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0113)


9.12. 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2017/2022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0114)

Sõnavõtt

Paul Rübig enne punkti 37 viienda osa hääletust.


9.13. Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0115)


9.14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0116)


9.15. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0117)


9.16. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Lätis ning millega asendatakse otsus 2014/911/EL [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0118)


9.17. DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0119)


9.18. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0120)


9.19. Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/559/EL, 2011/387/EL, 2011/547/EL, 2012/236/EL, 2012/664/EL, 2012/713/EL, 2013/230/EL, 2013/692/EL ja 2014/264/EL [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0121)


9.20. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0122)


9.21. Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0123)


9.22. Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (hääletus)

Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles [2015/2342(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0124).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika