Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

9. Äänestykset (jatkoa)
CRE

9.1. Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0103)


9.2. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0104)

Parlamentti hyväksyi pöytäkirjan ratifioinnin.


9.3. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0105)

Parlamentti hyväksyi pöytäkirjan ratifioinnin.


9.4. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0106)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0106)


9.5. Lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0107)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Glenis Willmott ja Peter Liese.


9.6. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A8-0069/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0108)


9.7. Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0041/2015)

Keskustelu käytiin 28. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 15).

Äänestystä lykättiin 29. huhtikuuta 2015 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.61).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0109)


9.8. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 20).

Äänestystä lykättiin 15. syyskuuta 2016 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0110)


9.9. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0111)


9.10. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (äänestys)

Suositus, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [2017/2051(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0112)


9.11. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0113)


9.12. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 [2017/2022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0114)

Puheenvuoro:

Paul Rübig ennen 37 kohdan 5. osasta toimitettua äänestystä.


9.13. Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0155/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0115)


9.14. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0116)


9.15. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0117)


9.16. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Latviassa ja neuvoston päätöksen 2014/911/EU korvaamisesta [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0118)


9.17. DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa ja neuvoston päätösten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU ja 2014/410/EU korvaamisesta [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0119)


9.18. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian, Bulgarian, Ranskan, Tšekin tasavallan, Liettuan, Alankomaiden, Unkarin, Kyproksen, Viron, Maltan, Romanian ja Suomen kanssa sekä päätösten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU ja 2013/792/EU korvaamisesta [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0120)


9.19. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa sekä päätösten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU ja 2014/264/EU korvaamisesta [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0121)


9.20. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Maltan, Kyproksen ja Viron kanssa ja neuvoston päätösten 2014/731/EU, 2014/743/EU ja 2014/744/EU korvaamisesta [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0122)


9.21. Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0123)


9.22. Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (äänestys)

Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys [2015/2342(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0124).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö