Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra

9. Balsošanas laiks (turpinājums)
CRE

9.1. Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0103).


9.2. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0076/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0104).

Parlaments deva piekrišanu protokola ratifikācijai.


9.3. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0078/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0105).

Parlaments deva piekrišanu protokola ratifikācijai.


9.4. Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0073/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0106).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0106).


9.5. Medicīniskas ierīces ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EK [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0107).

Uzstāšanās

Glenis Willmott un Peter Liese – pirms balsošanas.


9.6. In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0108).


9.7. Naudas tirgus fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Neena Gill (A8-0041/2015).

Debates notika 2015. gada 28. aprīlī (28.4.2015. protokola 15. punkts).

Balsošana tika atlikta 2015. gada 29. aprīļa sēdē (29.4.2015. protokola 10.61. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0109).


9.8. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Debates notika 2016. gada 14. septembrī (14.9.2016. protokola 20. punkts).

Balsošana tika atlikta 2016. gada 15. septembra sēdē (15.9.2016. protokola 11.6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0110).


9.9. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0111).


9.10. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [2017/2051(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0112).


9.11. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0113).


9.12. 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2017/2022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Richard Ashworth (A8-0156/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0114).

Uzstāšanās

Paul Rübig – pirms balsošanas par 37. punkta 5. daļu.


9.13. 2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0155/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0115).


9.14. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0116).


9.15. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0117).


9.16. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0089/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0118).


9.17. DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Judith Sargentini (A8-0091/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0119).


9.18. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0120).


9.19. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0121).


9.20. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0090/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0122).


9.21. Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētās kukurūzas, kurās kombinēti divi, trīs vai četri no notikumiem Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, no tām sastāv vai no tām ražoti (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0123).


9.22. Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (balsošana)

Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme [2015/2342(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja. Referenti: Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0124).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika